Bilder i hjemmet – hvordan visuelle uttrykk definerer muslimske rom i Norge

Forfattere

  • Birte Brekketo OsloMet

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.3916

Emneord (Nøkkelord):

visuell og religiøs identitet, sekulær-religiøs, organisasjon, diaspora

Sammendrag

Målet for denne artikkelen er å undersøke hvordan norske muslimske familier orienterer seg mellom sunni-islamsk og vestlig visuell tradisjon, hvordan de forholder seg til dilemmaer som oppstår når tradisjoner divergerer, og hvordan de konstruerer sin visuelle og religiøse identitet når de lever i diaspora. Artikkelen baserer seg på empiri fra intervjuer med tjue unge informanter. De forklarer at de og deres familier klassifiserer bilder i to hovedkategorier: Religiøse kalligrafiske bilder, som behandles i tråd med skikker og ritualer i hjemmet. Når det gjelder den andre kategorien, figurative bilder med sekulært fokus, er situasjonen annerledes: Noen typer av figurative bilder, særlig portrettfotografier, skaper konflikter i familiene. Innen sunni-islam finnes det ulike syn på slike bilder. Ofte blir portrettfotografiet oppfattet som en selvstendig sosial aktør, og man tenker seg at det kan øve uheldig innflytelse på betraktere og skape uro på de stedene der bønn praktiseres. Siden mange muslimer ber hjemme, kreves det nøye overveielser når bilder skal plasseres.

Referanser

Al-Qaradawi, Y. (2003). The Lawful and the Prohibited in Islam. Elfarouq Foundation. (Opprinnelig utgitt 1960)

Bal, M. (2003). Visual Essentialism and the Object of Visual Culture. Journal of Visual Culture 2(1), 5-33. https://doi.org/10.1177/147041290300200101

Bourdieu, P. (1995). Distinksjonen. En sosiologisk kritikk av dømmekraften. Pax.

Brekketo, B. (2013). Taswir i norsk kontekst. En undersøkelse av hvordan unge norskpakistanske muslimer forholder seg til visuell kommunikasjon med figurative uttrykk. (Doktoravhandling). Universitetet i Bergen.

Brekketo, B. (2014). Taswir – perspektiver frå en meningsutveksling om figurativ fremstilling i sunni-islam. FormAkademisk – Forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 7(5), 1-19. https://doi.org/10.7577/formakademisk.899

Didi-Huberman, G. (2005). Confronting Images: Questioning the Ends of a Certain History of Art. The Pennsylvania State University Press.

Elkins, J. (2007). Art History as a Global Discipline. I J. Elkins (Ed.), Is Art History Global? (pp. 3-24). Routledge.

Freedberg, D. (1989). The Power of Images: Studies in the History and Theory of Response. The University of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226259031.001.0001

Gell, A. (1998). Art and Agency: An Anthropological Theory. Clarendon Press.

Giddens, A. (1997). Modernitet og selvidentitet. Selvet og samfundet under senmoderniteten. Hans Reitzels Forlag.

Grabar, O. (2005). Early Islamic Art, 650-1100: Constructing the Study of Islamic Art. Ashgate Publishing Company.

Grabar, O. (2006). Islamic Art and Beyond. Ashgate Publishing Company.

Gruber, C. (2009). Between Logos (Kalima) and Light (Nür): Representations of the Prophet Muhammad in Islamic Painting. Muqarnas: An Annual on the Visual Cultures of the Islamic World, 26(1), 229-263. https://doi.org/10.1163/22118993_02601011

Jacobsen, C. M. (2006). Staying on the Straight Path: Religious Identities and Practices among Young Muslims in Norway. (Doktoravhandling). Universitetet i Bergen.

Kesner, L. (2007). Is a Truly Global History Possible? I J. Elkins (Ed.), Is Art History Global? (pp. 81-112). Routledge.

Merleau-Ponty, M. (1986). Phenomenology of Perception. Routledge & Kegan Paul. (Opprinnelig publisert 1962)

Mirza, Y. (2005). Abraham as an Iconoclast: Understanding the Destruction of ‘Images’ through Qur’anic Exegesis. Islam and Christian-Muslim Relations 16(4), 413-428. https://doi.org/10.1080/09596410500250222

Mitchell, W. J. T. (2003). The Obscure Object of Visual Culture. Responses to Mieke Bal’s ‘Visual Essentialism and the Object of Visual Culture’. Journal of Visual Culture 2(2), 249-253. https://doi.org/10.1177/14704129030022010

Mitchell, W. J. T. (2008 [1995]). What is Visual Culture? In J. Morra & M. Smith (Eds.), What is Visual Culture Studies? (bind 1, pp. 298-312). Routledge.

Morgan, D. 2005. The Sacred Gaze: Religious Visual Culture in Theory and Practice. University of California Press. https://doi.org/10.1525/9780520938304

Moxey, K. (2008). Visual Studies and the Iconic Turn. Journal of Visual Culture 7(2), 132-143. https://doi.org/10.1177/1470412908091934

Naguib, S.-A. (2002). The Northern Way: Muslim Communities in Norway. I Y. Y. Haddad & J. I. Smith (Eds.), Muslim Minorities in the West: Visible and Invisible (pp. 161-175). Altamira Press.

Østberg, S. (2003). Muslim i Norge. Universitetsforlaget.

Qureshi, R. B. (1996). Transcending Space: Recitation and Community among South Asian Muslims in Canada. I B. D. Metcalf (Ed.), Making Muslim Space in North America and Europe (pp. 46-65). University of California Press. https://doi.org/10.1525/9780520917439-006

Ramadan, T. (2004 [1999]). At være europæisk muslim: Islamske kilder i en europæisk sammenheng. Forlaget Hovedland.

Rogan, B. & Naguib S.-A. (2011). Materiell kultur og forskning på tvers. En introduksjon. I S.-A. Naguib & B. Rogan (Red.), Materiell kultur & kulturens materialitet (ss. 9-19). Novus Forlag.

Rolness, K. (1995). Med smak skal hjemmet bygges. Aschehoug.

Shakir, A. M. A.-R. (1998). The Islamic Ruling Concerning At-Tasweer. Zakee Muwwakkil’s Books & Articles.

Thorbjørnsrud, B. (2004). Motstand mot slør/motstand med slør. I N. Høstmælingen (Red.), Hijab i Norge (ss. 36-52). Abstrakt forlag.

Vogt, K. (2004). Historien om et hodeplagg. I N. Høstmælingen (Red.), Hijab i Norge (ss. 23-36). Abstrakt forlag.

Ziehe, T. (1989). Kulturanalyser. Ungdom, utbildning, modernitet. Symposion Forlag.

Aase, T. H. (1997). Tolkning av kategorier. Observasjon, begrep og kategori. I E. Fossåskaret, O. L. Fuglestad & T. H. Aase (Reds.), Metodisk feltarbeid: Produksjon og tolkning av kvalitative data (ss. 143-167). Universitetsforlaget.

Illustrasjoon av forfatteren

Nedlastinger

Publisert

2021-10-19

Hvordan referere

Brekketo, B. (2021). Bilder i hjemmet – hvordan visuelle uttrykk definerer muslimske rom i Norge. FormAkademisk , 14(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.3916

Utgave

Seksjon

Artikler

Cited by