Bærekraft i profesjonsutdanninger

Gap mellom strategi og programplaner?

Forfattere

  • Arild Berg OsloMet - storbyuniversitetet
  • Alfredo Carella OsloMet - storbyuniversitetet
  • Marius Lysebo OsloMet - storbyuniversitetet
  • Liv Merete Nielsen OsloMet - storbyuniversitetet

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.3955

Emneord (Nøkkelord):

STAUNCH, Goodlad, bærekraft, strategi, programplaner

Sammendrag

Utdanning er en nøkkel til varige endringer i samfunnet. I denne studien bruker vi teori fra bærekraft og didaktikk for å sette søkelys på utdanning av produktdesignere, lærere og ingeniører ved Fakultet for Teknologi, kunst og design (TKD) i lys av OsloMets overordnede strategi om velferd og bærekraft. Empirien bygger på læringsutbyttebeskrivelser fra programplanene for 2019 og 2020 for disse profe­sjons­utdanningene og er analysert med utgangspunkt i Goodlad og STAUNCH-kategoriene. Alle de analyserte profesjonsutdanningene har integrert bærekraft i sine programplaner. Bærekraft er tydeligst artikulert i programplanen for Produktdesign. Det betyr imidlertid ikke at bærekraft er uartikulert for lærer- og ingeniørutdanningene. Disse utdanningene er styrt av nasjonale rammeplaner der bærekraft inngår på en overordnet og forpliktende måte. Miljøperspektivet er imidlertid tydeligere artikulert i planene enn det økonomiske- og det sosiale perspektivet på bærekraft.

Referanser

Cooper, T. (2005). Slower Consumption – Reflections on Product Life Spans and the “Throwaway Society”. Journal of Industrial Ecology, 9(1-2), 51-67. https://doi.org/10.1162/1088198054084671 https://doi.org/10.1162/1088198054084671

Goodlad, J. I., Klein, M. F. & Tye. K.A. (1979). The Domains of Curriculum and Their Study. In T. H. Quinn & M. Hennelly (Eds.), Curriculum Inquiry: The Study of Curriculum Practice (pp. 43-76). McGraw-Hill Book Company.

Haugen, S. (Red.). (2019). Verkstedhåndbok for øvingsverkstedene på Institutt for produktdesign ved OsloMet - storbyuniversitetet: HMS, maskiner og materialer, verkstedpraksis (Revidert utgave). http://hdl.handle.net/20.500.12199/2245

Høgskolen i Oslo og Akershus. (2017). Strategi 2024. https://www.oslomet.no/om/strategi-og-visjon

Kamp, L. (2006). Engineering education in sustainable development at Delft University of Technology. Journal of Cleaner Production, 14(9), 928-931. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2005.11.036 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2005.11.036

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. (1994). Læreplan for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring. Generell del. http://www.pvv.org/~torfer/jam-rapport-og-evaluering/annet/L97-laereplan-generell-del-bokmaal.pdf

Kunnskapsdepartementet. (2006). Læreplanverket for Kunnskapsløftet. https://www.nb.no/items/a9713c6622111b63c53947c7f01ee6f0?page=0&searchText=kunnskapsl%C3%B8ftet%202006

Kunnskapsdepartementet. (2013). Forskrift om rammeplan for treårige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-03-18-290?q=fagl%C3%A6rerutdanning¬%-20design,%20kunst%20og%20h%C3%A5ndverk.

Kunnskapsdepartementet. (2018). Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningen. https://www.regjeringen.no/contentassets/389bf8229a3244f0bc1c7835f842ab60/ny-forskrift-om-rammeplan-for-ingeniorutdanning-fastsatt-18.05.18.pdf

Lozano, R., & Young, W. (2013). Assessing sustainability in university curricula: exploring the influence of student numbers and course credits. Journal of cleaner production, 49, 134-141. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.07.032 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.07.032

Lozano, R. (2010). Diffusion of sustainable development in universities’ curricula: an empirical example from Cardiff University. Journal of Cleaner Production, 18(7), 637–644. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2009.07.005 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2009.07.005

Meld. St.28 (2015-2016). Fag - fordypning - Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet. Kunnskapsdepartementet.https://www.regjeringen.no/contentassets/e8e1f41732ca4a64b003fca213ae663b/no¬/pdfs/stm¬201520160028000dddpdfs.pdf.

Nielsen, L. M. (2019). Fagdidaktikk for Kunst og håndverk. I går, i dag, i morgen. Universitetsforlaget.

Opplæringsloven. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61

OsloMet. (2019a). OsloMet – Storbyuniversitetet. Langtidsplan og budsjett 2019-2021. https://ansatt.oslomet.no/documents/585743/54495365/Langtidsplan+og+-budsjett+2020-2020/a1091822-fbe2-88fb-3989-35e1b0434ea2

OsloMet. (2019b). Programplan for Bioteknologi- og kjemiingeniør. https://www.oslomet.no/studier/tkd/bioteknologi-kjemiingenior

OsloMet. (2019c). Programplan for Elektronikkingeniør. https://www.oslomet.no/studier/tkd/elektronikkingenior

OsloMet. (2019d). Programplan for Faglærer i design, kunst og håndverk. https://www.oslomet.no/studier/tkd/design-kunst-handverk

OsloMet. (2019e). Programplan for kompletterende ingeniør og teknologiutdanning. https://www.oslomet.no/-studier/¬tkd/¬kompletterende¬-ingenior-teknologi

OsloMet. (2019f). Programplan for Maskiningeniør. https://www.oslomet.no/studier/tkd/maskiningenior

OsloMet. (2020a). Bærekraftig utvikling for det 21. århundre. OsloMet handlingsplan for bærekraft 2021-2024. https://uni.oslomet.no/dengodestudentopplevelsen/wp-content/uploads/sites/12/2020/06/Handlingsplan-b%C3%A6rekraft_2020_web.pdf

OsloMet. (2020b). Programplan for Energi og miljø i bygg. https://www.oslomet.no/studier/tkd/energi-miljo

OsloMet. (2020c). Programplan for Produktdesign. https://www.oslomet.no/studier/tkd/produktdesign

Papanek, V. (1971). Design for the Real World: Human Ecology and Social Change. Pantheon Books.

Sibbet, D. (2008). Team leader guide: strategies and practices for achieving high performance. The Grove Consultants International.

Thompson, R. (2007). Manufacturing processes for design professionals. Thames & Hudson.

Thürer, M., Tomašević, I., Stevenson, M., Qu, T. & Huisingh, D. (2018). A systematic review of the, literature on integrating sustainability into engineering curricula. Journal of Cleaner Production. 181, 608-617. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.12.130 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.12.130

UNESCO. (2014). Shaping the Future we Want. UN Decade of Education for Sustainable Development (2005-2014) FINAL REPORT. http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002303/230302e.pdf

World Commission on Environment and Development. (1987). Our Common Future. Oxford university press.

Nedlastinger

Publisert

2021-11-28

Hvordan referere

Berg, A. ., Carella, A., Lysebo, M. ., & Nielsen, L. M. (2021). Bærekraft i profesjonsutdanninger : Gap mellom strategi og programplaner? . FormAkademisk, 14(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.3955

Cited by