Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i universitets- og høgskolesektoren (KHUH)

10 år med praksisfellesskap i utvikling

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.4966

Emneord (Nøkkelord):

nettverk, formgiving, kunst og håndverk, design, UH-sektoren, praksisfellesskap

Sammendrag

I 2013 tok Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS), i samarbeid med lærerutdannere i fag­feltet, initiativ til opprettelsen av det som i dag er Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i uni­vers­itets- og høgskolesektoren (KHUH). Siden opprettelsen har dette nettverket prioritert arbeid med årlige nettverks­konferanser for å styrke forskning og samarbeid innen fagfeltet. I denne artikkelen er Nettverkskonferansene i perioden 2014–2022 studert i lys av Lave og Wenger sin teori om ‘communities of practice’ – praksis­felles­skap, der faglig og organisatorisk legitim perifer deltakelse inngår i en helhet. Empirien gir oss grunnlag til å hevde at aktiviteten i praksisfellesskapet KHUH har vokst i denne perioden, ved at flere har fått adgang til slik deltakelse. Hele 288 pre­sen­ta­sjon­er, i form av paper, praksis­for­tel­ling­er eller poster har blitt pre­sen­tert, 20 personer har bidratt i ar­­beidsutvalg (AU) og 11 i viten­skap­elige ko­mi­teer (VK). KKS har mye av æren for nettverkets framgang og kontinuitet. Satsningen på KHUH – framfor et felles estetisk nett­verk – har vist seg å være en vellykket strategi.

Forfatterbiografier

Liv Merete Nielsen, OsloMet - storbyuniversitetet

Professor emerita (dr.ing.)

Janne Beate Reitan, OsloMet - storbyuniversitetet

Førsteamanuensis emerita (dr.ing.)

Ragnhild Merete Hassel, Nord universitet / Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Seniorrådgiver

Nedlastinger

Publisert

2023-01-23

Hvordan referere

Nielsen, L. M., Reitan, J. B., & Hassel, R. M. (2023). Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i universitets- og høgskolesektoren (KHUH): 10 år med praksisfellesskap i utvikling . FormAkademisk , 16(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.4966

Cited by