Kunstens muligheter i spesialpedagogisk arbeid

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.5046

Emneord (Nøkkelord):

kunst og kultur, barn og unges læring, kunst og kulturuttrykk, spesialpedagogikk, bokanmeldelse

Sammendrag

Antologien Kunstens muligheter i spesialpedagogisk arbeid er et høyaktuelt og viktig bidrag til arbeidet med å løfte mulighetsrommet som kunst og kulturfagene bidrar med for barn og unge med spesielle behov. Forfatterne, med representanter fra ulike kunstformer, spesialpedagoger og faglærere innen kunstfag gir leserne innblikk i verdifulle erfaringer og kompetanser og gir inspirasjon for videre kunstnerisk arbeid rettet mot målgruppen. De kreative prosessene og «settingene» kan vanskelig kopieres fra prosjekt til prosjekt men antologiens forskningsbaserte artikler fra praksisfeltet bør være på litteraturlisten for en rekke utdanninger. Alle barn og unge bør få muligheten til å sanse, uttrykke følelser og oppleve mestring og læring gjennom deltakelser i kunst og kulturfaglige prosjekt.  

Forfatterbiografi

Mette Gårdvik, Nord universitet

Førstelektor i fagdidaktikk, kunst og håndverk, Nord universitet fakultet for lærerutdanning kunst og kultur (LUKK)

Referanser

Bamford, A. (2006). The wow factor: global research compendium on the impact of the arts in education. Waxmann.

Bamford, A. (2012). Arts and cultural education in Norway, 2010/2011. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. https://kunstkultursenteret.no/forskning-og-utvikling/arts-and-cultural-education/

Barnehageloven. (2005). Lov om barnehager (LOV-2005-06-17-64). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64

Hassel, R. M. (2018). “Se lydene og høre bildene…” : perspektiver på kunst- og kulturfag i opplæring av elever med utviklingshemming i grunnopplæringen [Masteroppgave, Nord universitet]. http://hdl.handle.net/11250/2567406

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. (LOV-1998-07-17-61). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61

Forside av boka Kunstens muligheter

Nedlastinger

Publisert

2022-10-03

Hvordan referere

Gårdvik, M. (2022). Kunstens muligheter i spesialpedagogisk arbeid. FormAkademisk, 15(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.5046

Utgave

Seksjon

Bokanmeldelser

Cited by