Stimulering av global bevissthet gjennom internasjonalisering

Authors

  • Mette Birgitte Helleve Oslo and Akershus University College of Applied Sciences

DOI:

https://doi.org/10.7577/njcie.1933

Keywords:

internationalization in teachereducation, global consciousness/sensitivity, attunement, intersubjectivity, how to nurture global consciousness?

Abstract

The topic of this article is nurturing global consciousness through internationalization in teacher education. As a teacher educator, I have been supervising 29 student teachers in their three-month practice in Namibia and Uganda over a four-year period. Here I have focused on the students' experience according to global consciousness with a primary focus towards their global sensitivity. The purpose of this article is threefold. First I describe the nuances of global consciousness and the connection between the three sub-areas: global sensitivity, global understanding, and global self-representation. The two concepts intersubjectivity and attunement will provide a meaningful contribution to the definition of global consciousness. Secondly, I argue that internationalization, as a three-month-long practice abroad in itself, is not sufficient to nurture global consciousness. Thirdly, I describe a pedagogical approach to nurture teacher students’ global consciousness through a set of five different tasks. The research question for this article is: How can teacher education contribute in nurturing student teachers’ global consciousness through counselling and practice abroad? Methodologically the study is grounded in a phenomenological tradition. In the analysis of the material, I have focused on the students' experiences concentrated toward the concept global consciousness and the sub-areas mentioned above.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Mette Birgitte Helleve, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences

PhD Candidate

References

Biesta, G. (2014). Utdanningens vidunderlige risiko. Oslo: Fagbokforlaget.

Bjørndal, B. & Lieberg, S. (1978). Nye veier i didaktikken?: En innføring i didaktiske emner og begreper. Oslo: Aschehoug.

Duncan, E. (2014). Internasjonalisering av utdanning. Oslo: NUPI – Norsk utenrikspolitisk institutt. http://www.nupi.no/Skole/HHD-Artikler/2014/Internasjonalisering-av-utdanning

Elliott, S. N. & Gresham, F.M. (2002). Undervisning i sosiale ferdigheter: En håndbok. Oslo: Kommuneforlaget.

Heidegger, M. (1927/2007). Væren og tid. Århus: Forlaget Klim.

Honneth, A. (2000). Kamp om anerkjennelse. Oslo: Pax forlag.

Kunnskapsdepartementet (2007). Statusrapport for Kvalitetsreformen i høgre utdanning. (Meld. St 7 2007-2008). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Stmeld-nr-7-2007-2008-/id492556/

Kunnskapsdepartementet (2009a). Læreren. Rollen og utdanningen. (Meld. St 11 2008-2009). Hentet fra

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-11-2008-2009-/id544920/

Kunnskapsdepartementet (2009b). Internasjonalisering av utdanning. (Meld. St 14 2008-2009). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-14-2008-2009-/id545749/

Leming, T., Nedberg, A., & Rotvold, L. A. (2012). Praksis i utlandet – en mulighet for internasjonalisering i lærerutdanningen? Vurderinger og gjennomføring. Rapport. Tromsø: Universitetet i Tromsø: Universitetet i Tromsø, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Institutt for lærerutdanning og pedagogikk.

Løgstrup, K. (1983). Kunst og erkjennelse. København: Gyldendal.

Mead, G. H. (1934). Mind, self and society. Chicago: The University of Chicago Press.

Van Manen, M. (1982). Phenomenological pedagogy. Curriculum Inquiry, 12(3), 283-289. https://doi.org/10.1080/03626784.1982.11075844

Mansilla, V. B. & Gardner, H. (2007). From teaching globalization to nurturing global consciousness. I: M. Suarez-Orozco (Red.), Learning in the global era. International perspectives on globalization and education (s. 47-66). Berkeley: University of California Press. https://doi.org/10.1525/california/9780520254343.003.0002

Ministry of Education, Republic of Namibia (2009). The national curriculum for basic education. Lastet ned fra http://www.ibe.unesco.org/curricula/namibia/sx_befw_2009_eng.pdf

Ministry of Education and Sports, Republic of Uganda (2011). NCDC 2 – The aims of the new Lower Secondary curriculum. Lastet ned fra http://www.education.go.ug/files/downloads/NCDC%202-%20The%20aims%20of%20the%20new%20Lower%20Secondary%20curriculum.pdf

Nilssen, V. (2015). Praksis i utlandet – en stimulans til kraftfull refleksjon? Uniped, 38(02), 112-126.

Santoro, N. (2014). “If I’m going to teach about the world, I need to know the world”: developing Australian pre-service teachers’ intercultural competence through international trips. Race Ethnicity and Education, 17(3), 429-444. https://doi.org/10.1080/13613324.2013.832938

Schibbye Løvlie A. L. (2002). En dialektisk relasjonsforståelse i psykoterapi med individ, par og familie. Oslo: Universitetsforlaget.

Storeng. M. (2001). Giving learners a chance. Learner centeredness in the reform of Namibian teaching (Doktorgradsavhandling). Institute of International Education, Stockholm University, Stockholm.

Vaage, S. (2001). Perspektivtaking, rekonstruksjon av erfaring og kreative læreprossar: George Herbert Mead og John Dewey om læring. I: O. Dysthe (Red.), Dialog, samspel og læring. Oslo: Abstrakt forlag.

Wind, H. C. (1998). Anerkendelse: Et tema i Hegels moderne filosofi. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Downloads

Published

2017-09-07

How to Cite

Helleve, M. B. (2017). Stimulering av global bevissthet gjennom internasjonalisering. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), 1(1). https://doi.org/10.7577/njcie.1933