Fortellinger om 1814: Forestillingen om det eksepsjonelle norske demokrati

Authors

  • Mari Kristine Jore PhD-kandidat, Samfunnsfagsseksjonen, Avdeling for lærerutdanning, Høgskulen på Vestlandet avdeling Bergen

DOI:

https://doi.org/10.7577/njcie.2270

Abstract

The focus of this article is an educational encounter during a social science project at a junior high school in Norway. The topic of the school project was the Norwegian Constitution of 1814. In this Constitution, many of the ideas of the French and American revolutions had been adopted, e.g. popular sovereignty and the separation of power. Nevertheless, the Constitution also reflected intolerant ideas, especially with regards to the so-called Jews-paragraph, whereby Protestantism was proclaimed, and Jews were excluded from the Norwegian state. In the educational encounter analyzed in this article, I argue that the notion of an exceptional Norwegian democracy affects the narrative constructed about the Norwegian Constitution. This notion serves to exclude the Jews-paragraph from the narrative. The postcolonial concept of Nordic exceptionalism constitutes an important theoretical framework for the analyses of the educational encounter. In the contemporary Norwegian society, immigration regulation by laws again has relevance. This article, therefore, discusses the critical classroom conversations thematizing the Jews-paragraph could have led to, by pointing at different historical and present-day topics of relevance. The discussion implicates the importance of recognizing the role and impact state-led control, violations and exclusion of minorities have in Norwegian history. Not recognizing these aspects of history can lead to the production and reproduction of idealized and exceptional national narratives.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Ahmed, S. (2000). Strange encounters: Embodied others in post-coloniality. London: Routledge.

Anderson, B. (1983). Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism. London: Verso.

Andreotti, V. (2011). Actionable postcolonial theory in education. New York: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230337794

Bauman, Z. (1994). Modernitet og Holocaust. København: Hans Reitzels Forlag.

Bergsgård, A. (1943). Året 1814, Grunnlova (Bind 1). Oslo: Aschehoug.

Brandal, N. & Brazier, E. (2017). De fremmede og staten. I N. Brandal, C. A. Døving, & I. T. Plesner (Red.), Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016. (s. 27-44) Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Brandal, N., Døving, C. A. & Plesner, I. T. (Red.). (2017). Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Brochmann, G. (2015). Nation-building in the Scandinavian welfare state: The immigration challenge. Nordicum-Mediterraneum, 10(2), A2. Hentet fra: https://doaj.org/article/4de91211a75d4f3595fe056c91754391

Brochmann, G. & Kjeldstadli, K. (2014). Innvandringen til Norge: 900-2010. Oslo: Pax.

Browning, C. S. (2007). Branding nordicity: Models, identity and the decline of exeptionalism. Cooperation and Conflict. 42(1), 27-51. https://doi.org/10.1177/0010836707073475

Brustad, J. Lien, L., Rosvoll, M. & Vogt, C. E (2017). Et uønsket folk: Utviklingen av en «sigøynerpolitikk» og utryddelsen av norske rom 1915-1956. Oslo: Cappelen Damm.

Børhaug, K. (2014). Selective critical thinking: A textbook analysis of education for critical thinking in Norwegian social studies. Policy Futures in Education, 12(3), 431-444. https://doi.org/10.2304/pfie.2014.12.3.431

Børhaug, K. & Christophersen, J. (2012). Autoriserte samfunnsbilder: Kritisk tenking i samfunnskunnskap. Bergen: Fagbokforlaget.

Eidsvik, E. (2012). Colonial discourse and ambivalence: Norwegian participants on the colonial arena in South Africa. I K. Loftsdóttir, & L. Jensen (Red.), Whiteness and Postcolonialism in the Nordic Region: Exceptionalism, Migrant Others and National Identities (s. 13-28). Farnham: Ashgate.

Goldberg, D. T. (2006). Racial Europeanization. Ethnic and Racial Studies, 29(2), 331-364. https://doi.org/10.1080/01419870500465611 Grunnloven, Lov, 17. mai 1814.

Grønmo, S. (2016). Samfunnsvitenskapelige metoder. Bergen: Fagbokforlaget.

Gullestad, M. (2002). Det norske sett med nye øyne: Kritisk analyse av norsk innvandringsdebatt. Oslo: Universitetsforlaget.

Gullestad, M. (2006). Plausible prejudice: Everyday experiences and social images of nation, culture and race. Oslo: Universitetsforlaget.

Hammersley, M. & Atkinson, P. (1996). Feltmetodikk. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Harket, H. (2014). Paragrafen: Eidsvoll, 1814. Oslo: Dreyers forlag.

Harket, H. (2016). The Ban on Jews in the Norwegian Constitution. I C. Hoffmann (Red.), The Exclusion of Jews in the Norwegian Constitution of 1814: origins-contexts-consequences. (Vol. Bd. 10, Studien zum Antisemitismus in Europa) (s. 41-65) Berlin: Metropol.

Hellerud, S. V. & Moen, S. (2006). Matriks 8 Historie. Oslo: Aschehoug.

Jobst, S. & Trippestad, T. A. (2015). Structures of identification in Curriculum – European examples. IDE-Online Journal (International Dialogues on Education: Past and Present), 2(2), 110-122. Hentet fra http://www.ide-journal.org/article/2015-volume-2-number-2-structures-of-identification-in-curriculum-european-examples/

Jonsson, S. (2010). Rapport från Sopornas planet. Kritiska essäyer. Stockholm: Norstedts.

Keskinen, S., Tuori, S. & Mulinari, D. (2009). Complying with colonialism: Gender, race and ethnicity in the Nordic region. Farnham: Ashgate Publishing Ltd.

Kunnskapsdepartementet. (2013). Læreplan i samfunnsfag (SAF1-03). Oslo.

Kunnskapsdepartementet. (2016). Fag - fordypning - forståelse: En fornyelse av Kunnskapsløftet. (nr 28 (2015-2016)). Oslo.

Lareau, A. (1996). Common Problems in Field Work. A Personal Essay. I J. Shultz, & A. Lareau (Red.), Journeys through ethnography: Realistic accounts of fieldwork. (s. 195-236) Boulder, Colo: Westview Press.

Lien, L., (2015). «-Pressen kan kun skrive ondt om jøderne»: Jøden som kulturell konstruksjon i norsk dags- og vittighetspresse 1905-1925, 409. Universitetet i Oslo Institutt for arkeologi, konservering og historie. Oslo.

Loftsdóttir, K. & Jensen, L. (2012). Whiteness and postcolonialism in the Nordic region: Exceptionalism, migrant others and national identities. Farnham: Ashgate Publishing Ltd.

Loga, J. (2014). De fremmede. Jødeparagraf, religionspolitikk og norske verdier. I H. S. Aasen, & N. Kildal (Red.), Grunnloven og velferdsstaten. (s. 161-179) Bergen: Fagbokforlaget.

Lorentzen, G. & Røthing, Å. (2017). Demokrati og kritisk tenkning i lærebøker. Norsk pedagogisk Tidskrift, 02/2017, 119-130. https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2017-02-02

Lorentzen, S. (2005). Ja, vi elsker... Skolebøkene som nasjonsbyggere 1814-2000. Oslo: Abstrakt forlag.

Mendelsohn, O. (1987). Jødenes historie i Norge gjennom 300 år. 1660-1940. Oslo: Universitetsforlaget.

Midtbøen, A. H., Orupabo, J. & Røthing, Å. (2014). Beskrivelser av etniske og religiøse minoriteter i læremidler: Institutt for samfunnsforskning.

Mikander, P. (2016). Globalization as continuing colonialism – Critical global citizenship education in an unequal world. JSSE-Journal of Social Science Education, 15(2), 70-79.

Niemi, E., Kjeldstadli, K., Myhre, J. E., Brenna, S. & Bjorli, T. (2003). I nasjonalstatens tid, 1814-1940. Oslo: Pax.

NOU 2017:2. (2017). Integrasjon og tillit: Langsiktige konsekvenser av høy innvandring Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, Informasjonsforvaltning.

Røthing, Å. (2014). «Er de sinte eller vil de høre hva jeg har å si?» Utsatthet, majoritetsperspektiv og etiske utfordringer i klasserommet. I G. Afdal, Å. Røthing, & E. Schjetne (Red.), Empirisk etikk i pedagogiske praksiser: Artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon (s. 70-88). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Røthing, Å. (2015). Rasisme som tema i norsk skole - Analyser av læreplaner og lærebøker og perspektiver på undervisning. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 99(02), 72-83.

Røthing, Å. & Svendsen, S. H. B. (2011). Sexuality in Norwegian textbooks: Constructing and controlling ethnic borders? Ethnic and Racial Studies, 34(11), 1953-1973. https://doi.org/10.1080/01419870.2011.560275

Said, E. W. 1994 (1978). Orientalismen. Vestlige oppfattninger av Orienten. Oslo: Cappelen

Seland, I. (2013). Fellesskap for utjevning; Norsk skolepolitikk for en flerreligiøs og flerspråklig elevmasse etter 1970. Tidsskrift for Samfunnsforskning, 54(2), 187-276

Slagstad, R. (2015). De nasjonale strateger. Oslo: Pax.

Solhaug, T. & Børhaug, K. (2012). Skolen i demokratiet - Demokratiet i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.

Svendsen, S. H. B. (2014). Learning racism in the absence of “race”. European Journal of Women's Studies, 21, 9-24. https://doi.org/10.1177/1350506813507717

Telhaug, A. O. & Mediås, O. A. (2003). Grunnskolen som nasjonsbygger: Fra statspietisme til nyliberalisme. Oslo: Abstrakt forlag.

Tvedt, T. (2003). Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt. Den norske modellen. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Ulvund, F. (2016). The Practise of Exclution. I C. Hoffmann (Red.), The exclusion of Jews in the Norwegian Constitution of 1814: Origins-contexts-consequences. (Vol. Bd. 10, Studien zum Antisemitismus in Europa.) (s. 141-170). Berlin: Metropol.

Vuorela, U. (2009). Colonial complicity: The “postcolonial” in the Nordic context. I S. Keskinen, S. Tuori, & D. Mulinari (Red.), Complying with colonialism: Gender, race and ethnicity in the Nordic region. (s. 19-33) Farnham: Ashgate Publishing Ltd.

Wadel, C., Wadel, C. C. & Fuglestad, O. L. (2014). Feltarbeid i egen kultur. (Rev. utg. av Carl Cato Wadel og Otto Laurits Fuglestad. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Westrheim, K. & Tolo, A. (2014). Kompetanse for mangfold: Om skolens utfordringer i det flerkulturelle Norge. Bergen: Fagbokforlaget.

Østergård, U. (1997). The Geopolitics of Nordic identity – From composite states to nation-states. I Ø. Sørensen, & B. Stråth (Red.), The cultural construction of Norden. (s. 25-71) Oslo: Scandinavian University Press.

Aas, S., & Vestgården, T. (2014). Skammens historie: Den norske stats mørke sider 1814-2014. Oslo: Cappelen Damm.

Downloads

Published

2018-06-11

How to Cite

Jore, M. K. (2018). Fortellinger om 1814: Forestillingen om det eksepsjonelle norske demokrati. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), 2(1), 72–86. https://doi.org/10.7577/njcie.2270