«Jeg savner barnet mitt». Møter mellom somaliske mødre og barnehagen

Authors

  • Anne Grethe Sønsthagen Høgskulen på Vestlandet

DOI:

https://doi.org/10.7577/njcie.2289

Abstract

The focus of this article is the establishment and development of trust between Somali mothers and educators in Norwegian kindergartens. Qualitative interviews with five Somali mothers and four educators were conducted, aiming to raise awareness and achieve a relation of trust amongst the educators and mothers with a minority background. Using critical theory as a lens, the study shows a negotiation process between the mothers and the educators, where elements of sharing, adapting and belonging became important. The mothers went through a process of adaption to the Norwegian kindergarten. The article argues that educators should focus more on mutual dialogue rather than informing monologue in their communication with parents and that both sides have to be open to mutual change.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Anne Grethe Sønsthagen, Høgskulen på Vestlandet

Campus Sogndal, barnehagelærarutdanninga.
Høgskulelektor.

References

Aasen, J. (2012). Flerkulturell pedagogikk: En innføring (2. utg.). Vallset: Oplandske bokforlag.

Andersen, C. E., Engen, T.O., Gitz-Johansen, T., Kristoffersen, C. S., Obel, L.S, Sand, S. og Zachrisen, B. (2011). Den flerkulturelle barnehagen i rurale områder. Nasjonal surveyundersøkelse om minoritetsspråklige barn i barnehager utenfor de store byene. Høgskolen i Hedmark. Hentet fra https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/133970/rapp15_2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Barnehageloven. (2017). Barnehageloven og forskrifter: Med forarbeider og tolkninger. Oslo: Pedlex.

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet. (2012). En helhetlig integreringspolitikk. (Meld. St. 6 2012-2013). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-6-20122013/id705945/sec1

Becher, A. A. (2006). Flerstemmig mangfold: Samarbeid med minoritetsforeldre. Bergen: Fagbokforlaget.

Bergersen, A. (2017). Global forståelse: Barnehagelæreren som kulturell brobygger. Bergen: Fagbokforlaget.

Bourdieu, P. (1997). The Forms of Capital. I A. H. Halsey, H. Lauder, P. Brown, & A. S. Wells (Eds.), Education: Culture, Economy and Society (s. 46-59). Oxford: Oxford University Press.

Bryman, A. (2012). Social Research Methods (4 ed.): OUP Oxford.

Bujra, J. (2006). Lost in translation? The use of interpreters in fieldwork. In V. Desai & R. Potter (Eds.), Doing development research: Sage Publications Ltd. https://doi.org/10.4135/9781849208925.n18

Bøyum, S., Hofslundsengen, H., Pedersen, L., & Haukedal, K. S. (2016). Språkmiljø i barnehagen - reproduksjon av ulikhet? I Y. Bakken & V. Solbue (Red.), Mangfold i barnehagen: Fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet? (s. 109-125). Bergen: Fagbokforlaget.

Chambon, L. (2015). Replanted Identity. Florø: Ideal Lab. Hentet fra https://ideallabonline.files.wordpress.com/2014/06/ri-catalogue_web.pdf

De Gioia, K. (2013). Cultural negotiation: Moving beyond a cycle of misunderstanding in early childhood settings. Journal of Early Childhood Research, 11(2), 108-122. https://doi.org/10.1177/1476718X12466202

De Gioia, K. (2015). Immigrant and refugee mothers' experiences of the transition into childcare: A case study. European Early Childhood Education Research Journal, 23(5), 662-672. https://doi.org/10.1080/1350293X.2014.970854

Gotvassli, K.-Å., Haugset, A. S., Johansen, B., Nossum, G., & Sivertsen, H. (2012). Kompetansebehov i barnehagen : en kartlegging av eiere, styrere og ansattes vurderinger i forhold til kompetanseheving. I Rapport, Trøndelag forskning og utvikling, Vol. 2012:1.

Grimen, H. (2009). Hva er tillit (Vol. 30). Oslo: Universitetsforlaget.

Guba, E., & Lincoln, Y. (2005). Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging confluences. I N. Denzin & Y. Lincoln (Eds.), The Sage Handbook of qualitative research (3. ed.) Sage Publications, Inc.

Guibernau, M. (2013). Belonging: Solidarity and Division in Modern Societies. Cambridge: United Kingdom: Polity Press.

Hochschild, A. R. (2012). The managed heart: Commercialization of human feeling. Berkeley: University of California Press.

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing (Second Edition ed.): Sage Publications, Inc.

Kunnskapsdepartementet. (2008). Kvalitet i barnehagen. (St. meld. 41 2008-2009). Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/78fde92c225840f68bce2ac2715b3def/no/pdfs/stm200820090041000dddpdfs.pdf.

Lauritsen, K. (2011). Barnehagen i kulturell endring – tilpassing og motstand. I T. Korsvold (Red.), Barndom, barnehage, inkludering. Bergen: Fagbokforlaget.

Leraand, D. (2014). Somalias historie. I Store norske leksikon. Hentet fra https://snl.no/Somalias_historie

Lincoln, Y., Lynham, S. A., & Guba, E. (2011). Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging confluences, revisited. I N. L. Denzin, Y. (Red.), The SAGE Handbook of Qualitative Research (4. utg.). California: SAGE Publications, Inc.

Lindhardt, E. M., & Askeland, U. (2016). «Hvis du spør meg...» Foreldreblikk på mat og måltider i en barnehage med mange etniske minoriteter. In Y. Bakken & V. Solbue (Red.), Mangfold i barnehagen: Fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet? Bergen: Fagbokforlaget.

NESH. (2016). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi B. Hvinden (Ed.) https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-humaniora/, 20.09.17.

Statistisk sentralbyrå (SSB). (2017a). Barnehager, 2016, endelige tall. Hentet fra https://www.ssb.no/utdanning/statistikker/barnehager/aar-endelige/2017-03-21

Satistisk sentralbyrå (SSB). (2017b). Flest nye bosatte fra Syria. Hentet fra https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/flest-nye-bosatte-fra-syria

Thun, C. (2015). Grenser for norskhet? Om barns medborgerskap og kulturelt mangfold i barnehagen. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 99 ER(03-04).

Utdanningsdirektoratet. (2013). Kompetanse for mangfold. Hentet fra https://www.udir.no/laring-og-trivsel/kompetanse-for-mangfold/

Vandenbroeck, M., Roets, G., & Snoeck, A. (2009). Immigrant mothers crossing borders: Nomadic identities and multiple belongings in early childhood education. European Early Childhood Education Research Journal, 17(2), 203-216. https://doi.org/10.1080/13502930902951452

Downloads

Published

2018-06-11

How to Cite

Sønsthagen, A. G. (2018). «Jeg savner barnet mitt». Møter mellom somaliske mødre og barnehagen. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), 2(1), 55–71. https://doi.org/10.7577/njcie.2289