Dybdelæring i et yrkesfaglig perspektiv

Forfattere

  • Jorunn Dahlback OsloMet
  • Kari Hansen NTNU
  • Grete Haaland Høyskolen for yrkesfag
  • Inger Vagle OsloMet

DOI:

https://doi.org/10.7577/sjvd.4573

Emneord (Nøkkelord):

Dybdelæring, fagfornyelsen, læreplananalyse, yrkesrelevans, elevmedvirkning

Sammendrag

Dybdelæring er et sentralt begrep i fagfornyelsen og ny overordnet del av læreplanverket i Kunnskapsløftet 2020 (LK20). Denne artikkelen har til hensikt å synliggjøre hva dybdelæring kan være i yrkesfaglig videregående opplæring, spesielt i de brede vg1-programmene. Bakgrunnen for denne studien er tidligere forskning knyttet til relevans i fag- og yrkesopplæringen, som viser at mange elever og lærlinger ikke opplever yrkesrelevans i første år av fag- og yrkesopplæringen (vg1).

Artikkelen tar utgangspunkt i problemstillingen: Hva kan dybdelæring være for yrkesfaglig opplæring i vg1? Den utforskes gjennom forskningsspørsmålene: a) Hvordan er dybdelæring ivaretatt i læreplanen på vg1? og b) Hvordan kan dybdelæring forstås i en yrkesfaglig kontekst på vg1? Denne studien undersøker dybdelæring som begrep, sett i lys av læringsteorier om mestringsbehov, utvikling av motivasjon, medvirkning, kritisk tenkning og yrkesdidaktikk. Vi har gjennomført en dokumentanalyse av intensjons- og styringsdokumenter i fagfornyelsen. I tillegg har vi gjort en kvalitativ spørreundersøkelse blant medlemmer i læreplangruppene for vg1 for å kartlegge
deres forståelse av dybdelæringens betydning i fagfornyelsen.

Vår analyse viser at læreplanene på vg1 gir ulike føringer for dybdelæring. At det ikke var en felles forståelse mellom medlemmene i læreplangruppene av hva dybdelæring betyr for yrkesfagene, kan redusere verdien av læreplanen som verktøy for å oppnå dybdelæring. Mangelen på felles nasjonale retningslinjer for dybdelæring i de nye læreplanene legger et stort ansvar på yrkesfaglærerne, for tolkning av begrepet, og for å sikre dybdelæring for førsteårselevene i fag- og
yrkesopplæringen.

Dybdelæring er, av nasjonale myndigheter, i liten grad konkretisert i yrkesfaglige kontekster. Hverken forskning eller politiske føringer drøfter utfordringer knyttet til dybdelæring i yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring. Denne artikkelen er derfor et kunnskapsbidrag til diskusjoner vedrørende hvordan dybdelæring kan forstås og ivaretas det første året i norsk yrkesopplæringen (vg1), sett i lys av andre sentrale føringer i fagfornyelsen.

Nedlastinger

Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Referanser

Andersen, K. (2003). Innføring i mesterlære, yrkesdidaktikk og veiledning. Høgskoleforlaget.

Brandford, J., Brown, A. L., Cocking, R.R. & National Research Council (U.S) (1999). How people learn: Brain, mind, experience, and school. National Academy Press. https://doi.org/10.17226/9853

Bruvik, Å. N. & Haaland, G. (2020). Fremtidens kompetansebehov i frisørfag. Sammenheng mellom nasjonale føringer og frisørbransjens uttrykte kompetansebehov. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. Volum 14 (3), 39 – 57. https://doi.org/10.23865/up.v14.2337

Bruvik, Å. N. (2018). Yrkesrelevant og meningsfull opplæring for elever med ulike utdanningsplaner på vg1. Scandinavian Journal of Vocational in development. Årgang 3. https://doi.org/10.7577/sjvd.3070

Bødtker-Lund, D., Hansen, K. H., Haaland, G. & Vagle, I. (2017). Endringsbehov i norsk yrkesopplæring? – Elevers, lærlinger og yrkesfaglærers erfaringer med yrkesopplæring i vg1. Scandinavian journal of vocations in development, Volum 2, 1-33. https://dx.doi.org/10.7577/sjvd.2577

Charmaz, K. (2014). Constructing grounded theory (2. utg.). Sage.

Dahl, T. & Østern, T. P. (2019). Dybde/læring med overflate og dybde. I T. P. Østern, T. Dahl, A. Strømme, J. A. Petersen, A.-L. Østern & S. Selander (Red.), Dybde/læring - en flerfag-lig, relasjonell og skapende tilnærming (s. 39-56). Universitetsforlaget.

Dahlback, J., Berg Olstad, H., Sylte, A. L. & Wolden, A-C. (2018). Utfordringer og muligheter i møtepunktet mellom yrkesfaglærerutdanningen og praksis i videregående skole. Nordic Journal of Vocational Education and Training; Volum 8, 57-77. http://www.njvet.ep.liu.se/issues/2018/v8/i3/05/njvet_18v8i3a5.pdf

Dahlback, J., Berg Olstad, H., Sylte, A.-L. & Wolden, A.-C. (2019). Yrkesfaglig lærerkompetanse i brede utdanningsprogram. Scandinavian Journal of Vocational in development. Volum 3 (1), 1-29. https://doi.org/10.7577/sjvd.3234

Dahlback, J., Hansen, K. H.; Haaland, G & Sylte, A.-L. (2011). Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner (KIP): Veien til yrkesrelevant opplæring fra første dag i vg1. Høgskolen i Akershus

Deichman-Sørensen, T. (2015). «Lik kvalitet»- fra yrkesstyring til ytrestyring, fra praksisfellesskap til fellesmarked. I: Eikeland,O., Hiim,H. & Schwencke, E.(red.) Yrkespedagogiske prinsipper (s. 219- 257). Gyldendal Akademisk

Dreyfus H. & Dreyfus, S. (1999): Mesterlære og eksperters læring. IKvale, S., Nielsen, K., (red) : Mesterlære — læring som sosial praksis. Ad Notam Gyldendal AS

Eikeland, O. (2015). Om det allmenne ved yrkespedagogikken. I Eikeland,O., Hiim,H.& Schwencke,E.(red): Yrkespedagogiske perspektiver (13-23). Gyldendal Akademisk

Ferrer, M., Johannesen, H. S., Wetlesen, A., & Aas, P. A. (2021). Burde Greta heller vært på skolen? Norsk sosiologisk tidsskrift, 5(5), 19-36. https://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2021-05-02

Fullan, M. (2001). Leading in a Culture of Change. Jossey-Bass.

Fullan, M., Mc Eachen, J. & Quinn, J. (2018). Dybdelæring. Cappelen Damm Akademisk

Gilje, Ø, Landfald, Ø. F. & Ludvigsen, S. (2019). Dybdelæring – historisk bakgrunn og teoretiske tilnærminger. Utdanningsnytt.no. https://www.utdanningsnytt.no/fagartikkel-forskning-pedagogikk/dybdelaering--historisk-bakgrunn-og-teoretiske-tilnaerminger/171562

Gjerde, V. (2020). Pugging fremmer forståelse. Forskersonen.no https://forskersonen.no/barn-og-ungdom-fysikk-kronikk/pugging-fremmer-forstaelse/1766682

Gjerde, V, Holst, B. & Kolstø, S. D. (2020). Retrieval practice of a hierarchical principle structure in university introductory physics: Making stronger students. Physical Review Physics Education Research. Volum 16. https://doi.org/10.1103/PhysRevPhysEducRes.16.013103

Hansen, K. & Haaland, G. (2015a). Engasjerte og interesserte elever gjennom en meningsfull, helhetlig og relevant yrkesopplæring. I K. Hansen, T.L. Hoel & G. Haaland (red): Tett på yrkesopplæring. (s. 157-177). Fagbokforlaget.

Hansen, K. & Haaland, G. (2015b). Utfordringer i norsk yrkesopplæring. I K. Hansen, T.L. Hoel & G. Haaland (red): Tett på yrkesopplæring (s.19-46). Fagbokforlaget.

Hansen, K. (2017). Hva er yrkesdidaktikk i dagens yrkesopplæring? Scandinavian Journal of Vocation in development. Volum 2. https://doi.org/10.7577/sjvd.2134

Hiim, H. & Hippe, E. (1999). Hva er yrkesdidaktikk? Om sammenhengen mellom yrkes-og profesjonsdidaktikk, yrkeskunnskap og yrkesrelevant forskning. Norsk pedagogisk tidsskrift. Volum 3, 177-183.

Hjardemaal, F. R. (2021). Dybdelæring i lys av åndsvitenskapelig pedagogikk – hva ser vi da? Norsk pedagogisk tidsskrift, 105(2), 172-184. https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2021-02-06

Illeris, K. (2012). Læring. Gyldendal Akademisk

Jensen, K. (1999). Mellom tradisjon og fornyelse. I K. Nielsen & S. Kvale (red.): Mesterlære, læring som sosial praksis, s. 5 - 10. Gyldendal

Johannessen, A., Tufte, P. A. & Christoffersen, L. (2016). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. (4. utg.). Abstrakt

Jørgensen, C. H., Olsen, O-J. & Thunquist, D. P. (2018) Vocational education in the nordic countries. Learning from Diversity. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315414492

Karlsen, G. E. (2006). 2.utgave. Utdanning, styring og marked. Universitetsforlaget AS

Keller, J. M. (2010). Motivational design for learning and performance. Springer https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1250-3

Koritzinsky, T. (2021). Tverrfaglig dybdelæring: Om og for demokrati og medborgerskap -bærekraftig utvikling - folkehelse og livsmestring. Universitetsforlaget.

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2017). Det kvalitative forskningsintervju. (3. utg). Gyldendal Akademisk.

Kunnskapsdepartementet (2017). Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen. https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/prinsipper-forlaring-utvikling-og-danning/kompetanse-i-fagene/?lang=nob

Kunnskapsdepartementet (2018). Retningslinjer for utforming av nasjonale og samiske læreplaner for fag i LK20 og LK20S. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/Retningslinjer-for-utforming-av-lareplaner-for-fag-/

Lier, A. R. (2015). Yrkespedagogikk i en norsk kontekst. I K. H. Hansen, T. L. Hoel & G. Haaland (red.): Tett på yrkesopplæring (s. 50-64). Fagbokforlaget

Malterud, K. (2017). Kvalitative forskningsmetoder for medisin og helsefag. (4. utg.) Universitetsforlaget.

Marton, F. & Säljo, R. (1976). On qualitative differences in learning: I. Outcome and process. Britich Journal of Educational Psychology. Volum 46(1), 4-11. https://doi.org/10.1111/j.2044-8279.1976.tb02980

Mathison, S. & Freeman, M. (1997). The logic of interdisciplinary studies. Report Series 2.33. National Research Center on English Learning & Achievement. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED418434.pdf

Meld. St. 28 (2015-2016). Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet. Kunnskapsdepartementet. Meld. St. 28 (2015–2016) - regjeringen.no

NOU 2014:7. Elevenes læring i fremtidens skole – Et kunnskapsgrunnlag. Kunnskapsdepartementet

NOU 2015:8. Fremtidens skole. Kunnskapsdepartementet

Offergaard, T.-L. (2022). Ingegrering av tverrfaglige temaer i fag- og yrkesopplæringen. Folkehelse og lisvmestring – Demokrati og medborgerskap – Bærekraftig utvikling. https://skriftserien.oslomet.no/index.php/skriftserien/article/view/762

Ohlsson, S. (2011). Deep learning: How the mind overrides experience. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511780295

Olsen, O. J. (2008). Institusjonelle endringsprosesser i norsk fag- og yrkesutdanning. Fornyelse eller gradvis omdannelse? Notat 5-2008. Rokkansenteret, Universitetet i Bergen. https://norceresearch.brage.unit.no/norceresearch-xmlui/handle/1956/4267?show=full

Olsen, O. J. (2013). Bredde og fordypning i norsk fag- og yrkesopplæring. Spenninger i/mellom utdanning, arbeidsliv og perspektiver på læring. Norsk pedagogisk tidsskrift (2, 141-154). https://doi.org/10.18261/ISSN1504-2987-2013-02-06

Pellegrino, J. W. & Hilton, M. L. (2013). Education for life and work: Developing transferable knowledge and skills in the 21st century.National Academies Press.

Rickles, J., Zeiser, K., Yang, R., O’Day, J. & Garet, M (2019). Promoting Deeper Learning in High School: Evidence of Opportunities and Outcomes. Amerrican Institues for Research. Sage Journals. https://doi/10.3102/0162373719837949

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2004). Autonomy is no illusion: Self-determination theory and the empirical study of authenticity, awareness, and will. In J. Greenberg, S. L. Koole, & T. Pyszczynski (Eds.), Handbook of experimental existential psychology (s 449–479). The Guilford Press.

Sawyer, R. K. (2014). Introduction. The new science of learning. In A.R.K. Sawyer (red.), The Cambridge Handbook of the Learning Sciences (s. 1-18). 2. utgave. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139519526.002

Sennet, R. (2008). The Craftsman. Penguin Books.

Tesfaye, M. (2013). Kloge Hænder – et forsvar for håndværk og faglighed. Gyldendal

Utdanningsdirektoratet (2019). Læreplanverket. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/

Utvær, B. K. (2013). Staying in or dropping out? A Study of Factors and Critical Incidents of Importance for Health and Social Care Students in Upper Secondary School in Norway. PhD avhandling. NTNU trykk. https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/270335

Wendelborg, C., Røe, M., Buland, T. H. & Hygen, B. W. (2019). Elevundersøkelsen 2018: Ana-lyse av elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen. NTNU Samfunnsforskning AS. http://hdl.handle.net/11250/2627899

Widén, P. (2017). Kvalitativ textanalys. I A. Fejes & R. Thornberg (red.): Handbok i kvalitativ analys (s. 176-192). Liber as.

Østerud, S. (2016). Hva kan norsk skole lære av PISA-vinneren Finland? Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritik. Volum 2(2), 1-22. https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.119

Nedlastinger

Publisert

2022-05-24

Hvordan referere

Dahlback, J., Hansen, K., Haaland, G., & Vagle, I. (2022). Dybdelæring i et yrkesfaglig perspektiv. Skandinavisk Tidsskrift for Yrker Og Profesjoner I Utvikling, 7(1), 40–61. https://doi.org/10.7577/sjvd.4573

Utgave

Seksjon

Vitenskapelige artikler