Digitale ferdigheiter som ferdigrett eller råvare?

Forfattere

  • Ingrid Holmboe Høibo Universitetet i Sørøst-Norge
  • Morten Henrik Lerpold Universitetet i Søraust-Noreg

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.3696

Emneord (Nøkkelord):

Digitale ferdigheiter, handverk, kroppsleg erkjenning, maker movement, demokrati

Sammendrag

I det digitaliserte samfunnet i dag skjer ei betydeleg endring i læringa sine materielle føresetnader, frå konkrete og analoge læringsmiljø til digitale og virtuelle. Parallelt med den massive digitale satsinga i nordiske utdanningssystem har det vekse fram ei global rørsle kalla the maker movement. Denne artikkelen undersøker korleis rørsla kan bidra til ei breiare og fleirfasettert tilnærming til digital kompetanse i Kunst og handverk (KogH), enn den skjerm­tunge praksisen som til no har dominert. Gjennom studie av læreplanar, læringsteoriar, eigen praksis i feltet, praktiske døme og den stadig veksande ‘makerrørsla’, vert det undersøkt om utdanningssystemet i større grad burde støtte seg til den faglege og forskingsmessige kunn­skapen om kropp og materialet si rolle i barn si læring når viktige avgjersler om skuleutvikling og digitalisering av KogH-faget skal takast.

Nøkkelord:
Digitale ferdigheiter, handverk, kroppsleg erkjenning, maker movement, demokrati.

Forfatterbiografier

Ingrid Holmboe Høibo, Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetslektor og Phd-stipendiat
Universitetet i Søraust-Noreg, Institutt for estetiske fag

Morten Henrik Lerpold, Universitetet i Søraust-Noreg

Førstelektor
Universitetet i Søraust-Noreg, Institutt for estetiske fag

Referanser

Blikstein, P. (2013). Digital Fabrication and ‘Making’ in Education: The Democratization of Invention. In J. Walter-Herrmann & C. Büching (Eds.), FabLabs: Of Machines, Makers and Inventors (pp. 1-21). Transcript Publishers. https://doi.org/10.14361/transcript.9783839423820.203

Carlsen, K. (2015). Forming i barnehagen i lys av Reggio Emilias atelierkultur [Doctoral Thesis, Åbo Akademi University]. Åbo Akademis förlag. https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/103745/carlsen_kari.pdf?sequence=2

Davies, S., Hakkarainen, K., Seitamaa-Hakkarainen, P., Korhonen, T., & Kokko, S. (2020). The development of pedagogical infrastructures in three cycles of maker-centered learning projects. Design and Technology Education: an International Journal, 2(25), 29-49, https://ojs.lboro.ac.uk/DATE/article/view/2782

Dixon, C., & Martin, L. (2017). Make to Relate: Analyzing Narratives of Community Practice. Cognition and instruction, 35(2), 103-124. https://doi.org/10.1080/07370008.2017.1282484

EACEA European Commission. (2013). Education and Training in Europe 2020: Responses from the EU Member States. Retrieved 01.09.2020 from https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/education-and-training-europe-2020-responses-eu-member-states_en

Ellis, C., & Bochner, A. (2000). Autoethnography, Personal Narrative, Reflexivity: Researcher as Subject. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of Qualitative Research (2nd Ed., p. 733-768), Sage Publications.

Fabfoundation. (2019). About the fab foundation. https://www.fabfoundation.org/#page-top

Fasso, W., & Knight, B. (2019). Identity development in school makerspaces: intentional design. International Journal of Technology and Design Education, 30, 275–294. https://doi.org/10.1007/s10798-019-09501-z

Frangou, S.-M. (2020). Write to Recall. An Embodied Knowledge Construction Model of Affects in Writing. [Doctoral Thesis, University of Lapland]. Lauda. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-188-0

Fredriksen, B. C. (2011). When past and new experiences meet. Negotiating meaning with 3-D materials in early childhood education. FormAkademisk, 4(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.128

Gulliksen, M. S. (2017). Making matters? Unpacking the role of practical aesthetic making activities in the general education through the theoretical lens of embodied learning. Cogent Education, 4(1), 1415108. https://doi.org/10.1080/2331186X.2017.1415108

Gutwill, J. P., Hido, N., & Sindorf, L. (2015). Research to Practice: Observing Learning in Tinkering Activities. Curator: The Museum Journal, 58(2), 151-168. https://doi.org/10.1111/cura.12105

Han, B.-C. (2017). In the Swarm : Digital Prospects. MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/11055.001.0001

Hatch, M. (2013). The Maker Movement Manifesto: Rules for Innovation in the New World of Crafters, Hackers, and Tinkerers. McGraw-Hill.

Hsu, Y.-C., Baldwin, S., & Ching, Y.-H. (2017). Learning through Making and Maker Education. TechTrends, 61(6), 589-594. https://doi.org/10.1007/s11528-017-0172-6

Iivari, N., Kinnula, M., Molin-Juustila, T., & Kuure, L. (2017). Multiple voices in the maker movement - a nexus analytic literature review on children, education and making. In Proceedings of the 25th European Conference on Information Systems (ECIS), Guimarães, Portugal, June 5-10, 2017 (pp. 1919-1933). https://aisel.aisnet.org/ecis2017_rp/123

Internetworldstats. (2019). Internet in Europe Stats Internet User Statistics & 2019 Population for the 53 European countries and regions. https://www.internetworldstats.com/stats4.htm

Johns, J., & Hall, S. M. (2020). ‘I have so little time […] I got shit I need to do’: Critical perspectives on making and sharing in Manchester’s FabLab. Environment and Planning A: Economy and Space, 52(7), 1292-1312. https://doi.org/10.1177/0308518x19897918

Kohtala, C. (2017). Making@ Making Critical: How Sustainability is Constituted in Fab Lab Ideology. The Design Journal, 20, 375 - 394. https://doi.org/10.1080/14606925.2016.1261504

Kunnskapsdepartementet. (2020a). Læreplan i kunst og håndverk (KHV01‑02) [Norwegian curiuculum in Art and handcraft]. https://www.udir.no/lk20/khv01-02

Kunnskapsdepartementet. (2020b). Overordnet del. Skaperglede, engasjement og utforskertrang [General part. Maker joy, commitment and desire to explore]. https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/opplaringens-verdigrunnlag/1.4-skaperglede-engasjement-og-utforskertrang/

Lakkala, M., Ilomäki, L., & Kosonen, K. (2010). From Instructional Design to Setting Up Pedagogical Infrastructures: Designing Technology-Enhanced Knowledge Creation. In B. Ertl (Ed.). Technologies and Practices for Constructing Knowledge in Online Environments: Advancements in Learning (pp. 169-185). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-61520-937-8.ch008

Lakkala, M., Muukkonen, H., Paavola, S., & Hakkarainen, K. (2008). Designing Pedagogical Infrastructures in University Courses for Technology-Enhanced Collaborative Inquiry. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 3, 33-64. https://doi.org/10.1142/S1793206808000446

Letnes, M.-A., Sando, S. & Hardersen, B. (2016). Småbarn og digitale medier 2016 : en kvalitativ undersøkelse om norske 0-8-åringers bruk av digitale (online) medier [Small children and digital media – A qualitative survey on Norwegian 0–8-year-olds' use of digital (online) media]. Medietilsynet. https://medietilsynet.no/globalassets/dokumenter/rapporter/ensidig_smabarn-og-digitale-medier-2016.pdf

Lowenfeld, V., & Brittain, W. L. (1952). Creative and mental growth (Rev. ed.). Macmillan.

Mangen, A. (2016). What Hands May Tell Us about Reading and Writing. Educ Theory, 66(4), 457-477. https://doi.org/10.1111/edth.12183

Mangen, A., & Balsvik, L. (2016). Pen or keyboard in beginning writing instruction? Some perspectives from embodied cognition. Trends in Neuroscience and Education, 5, 99-106. https://doi.org/10.1016/j.tine.2016.06.003

Mangen, A., & Kuiken, D. (2014). Mangen, A. & Kuiken, D. (2014) Lost in an iPad: Narrative engagement on paper and tablet. Scientific Study of Literature, 4. https://doi.org/10.1075/ssol.4.2.02man

Montessori, M. (1964). The advanced Montessori method. R. Bentley.

Montessori, M. (1965). Spontaneous activity in education. Schocken Books.

Nemorin, S. (2016). The frustrations of digital fabrication: an auto/ethnographic exploration of ‘3D Making’ in school. International Journal of Technology and Design Education, 27. https://doi.org/10.1007/s10798-016-9366-z

Papert, S. (1993). Mindstorms : children, computers, and powerful ideas (2nd ed.). Basic Books.

Pirhonen, A., & Rousi, R. (2018). Educational Technology Goes Mobile: Why? A Case Study of Finland. International Journal of Mobile Human Computer Interaction, 10, 65-72. https://doi.org/10.4018/IJMHCI.2018040104

Rikt AS. (2020). Om oss. https://rikt.net/#tab-id-1

Rosa, H., & Wagner, J. (2019). Resonance : a sociology of our relationship to the world. Polity.

Sawyer, R. K. (2014). Conclusion: The Future of Learning: Grounding Educational Innovation in the Learning Sciences. In R. K. Sawyer (Ed.) The Cambridge Handbook of the Learning Sciences (Second Ed., pp. 726-746): Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139519526.043

Seitamaa-Hakkarainen, P., Laamanen, T.-K., Viitala, J., & Mäkelä, M. (2013). Materiality and Emotions in Making Materiality and Emotions in Making. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap, 20(3), 5-19. https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/702

Sennett, R. (2008). The Craftsman. Yale University Press.

Sheridan, K., Halverson, E. R., Litts, B., Brahms, L., Jacobs-Priebe, L., & Owens, T. (2014). Learning in the Making: A Comparative Case Study of Three Makerspaces. Harvard Educational Review, 84(4), 505-531. https://doi.org/10.17763/haer.84.4.brr34733723j648u

Publisert

2020-09-25

Hvordan referere

Høibo, I. H., & Lerpold, M. H. (2020). Digitale ferdigheiter som ferdigrett eller råvare?. FormAkademisk, 13(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.3696

Cited by