Romtidmaterialisering og subjektivering

Kunst- og håndverksdidaktikk under posthumane betingelser

Forfattere

  • Monica Klungland Universitetet i Agder

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.4799

Emneord (Nøkkelord):

Kunst- og håndverksdidaktikk, posthumanisme, individualisme, subjekteksistens og materialitet

Sammendrag

Skole og utdanning er gjennom en markedsliberal utdanningspolitikk fanget under det som kan defineres som post-humanistiske betingelser. Under en rasjonell pedagogikk utfordres humanismen i utdanning og det oppstår en risiko for at både elev- og lærerrollen føres mot individualisme. Gjennom å tone ned oppmerksomheten på tilegnelse av definerte kompetanser og på produksjon av originale og personlig objekter, og heller løfte frem hvordan rom, tid og bevegelse både er fagets virkemidler og samtidig noe som blir til i fagets skapende praksis, kan individualismen i utdanningen utfordres. Ved å være oppmerksomt til stede i skapende praksis med materialer, som foregår her og nå, kan elevene få utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. De kan få mulighet til å eksistere som subjekt gjennom å utøve etisk og estetisk ansvarlighet og utvikle tro på at en annen fremtid er mulig.

Referanser

Atkinson, D. (2018). Art, Disobedience, and Ethics. The Adventure of Pedagogy. Palgrave Macmillian. Sprinnger International Publishing AG. https://doi.org/10.1007/978-3-319-62639-0

Aure, V. (2013). Didaktikk – i spennet mellom klassisk formidling og performativ praksis. Nordic Journal of Art and Research, 2(1). https://doi.org/10.7577/if.v2i1.611

Barad, K. (2007). Meeting the Universe halfwway. Quantum physics and the entanglement of matter and meaning. Duke University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv12101zq

Barad, K. (2014). Diffracting Diffraction: Cutting Togheter-Apart. Parallax, 20(3), 168-187. https://doi.org/10.1080/13534645.2014.927623

Biesta, G. J. J. (2011). God uddannelse i målingens tidsalder: etik, politik, demokrati. Klim.

Biesta, G. J. J. (2014). Utdanningens vidunderlige risiko. Fagbokforlaget.

Biesta, G. J. J. (2017a). Letting art teach : art education 'after' Joseph Beuys (Bd. vol. 2). ArtEZ Press.

Biesta, G. J. J. (2017b). p4c after auschwitz: on immanence and transcendence in education. Childhood & philosophy, 13(28), 617-628. https://doi.org/10.12957/childphilo.2017.30503

Biesta, G. J. J. (2017c). The Rediscovery of Teaching. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315617497

Biesta, G. J. J. (2017d). Touching the soul. Childhood & philosophy, 13(28), 415-452. https://doi.org/10.12957/childphilo.2017.30424

Biesta, G. J. J. (2018). What if? Art education beyond expression and creativity. I G. B. C. Naughton & D. Cole (Red.), Art, Artist and Pedagogy- Philosophy and the Arts in Education. Routledge. Taylor and Francis Group.

Biesta, G. J. J. (2021a). World-Centred Education. A View for the Present. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003098331

Biesta, G. J. J. (2022). Why the form of teaching matters: Defending the integrity of education and of the work of teachers beyond agendas and good intentions.Revista de Educación 395, January-March, (13-33). https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2022-395-519

Biesta, G. J. J. & Skregelid L. (2022). Art keeps us in and with the world: Gert Biesta in Conversation with Lisbet Skregelid. I L. Skregelid & K. N. Knudsen (Red.), Kunstens betydning? Utvidede perspektiver på kunst og barn & unge (ss. 29–42). Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.163.ch1

Bourriaud, N. (2007). Relasjonell Estetikk (B. Christensen-Scheel, Trans.). Pax Forlag.

Braidotti, R. (2013). The Posthuman. Polity Press.

Braidotti, R. (2017). Posthuman, all too human. The memoirs and aspirations of a posthumanist. The Tanner Lectures on Human Values. https://tannerlectures.utah.edu/_resources/documents/a-to-z/b/Braidotti%20Lecture.pdf

Foucault, M. (2006). Tingenes orden: en arkeologisk undersøkelse av vitenskapene om mennesket (K. O. Eliassen, Trans). Spartacus.

Illeris, H. (2013). Potentials of Togetherness: Beyond Individualism and Community in Nordic Art Education. Studies in Art Education, 55(1), 79-83. https://doi.org/10.1080/00393541.2013.11518918

Illeris, H. (2015). "Just Building": Togetherness as Art and Education in a Copenhagen Neighborhood. Visual Arts Research, 41(1), 67-83. https://doi.org/10.5406/visuartsrese.41.1.0067

Illeris, H. (2017). Subjectivation, togetherness, environment. Potentials of participatory art for Art Education for Sustainable Development (AESD). Nordic Journal of Art and Research, 6(1). https://doi.org/10.7577/information.v6i1.2166

Illeris, H. (2018). Performativt eksperimenterende fællesskap - En mulig billedpædagogisk tilgang? Billedpædagogisk tidsskrift, (3), 14-17.

Juelskjær, M. (2019). At tænke med agential realisme. Samfundslitteratur/ Nyt fra Samfundsvidenskaberne.

Kjosavik, S. (2003). Fra forming til kunst og håndverk : fagutvikling og skolepolitikk 1974-1997 (HiT skrift nr 5/2003). Høgskolen i Telemark. http://hdl.handle.net/11250/2439167

Klungland, M. (2016). Fra nøster til baller: En studie av elever møte med håndverk og materialer i et felles, utendørs veveprosjekt [Masteroppgave, Universitetet i Agder]. http://hdl.handle.net/11250/2411986

Klungland, M. (2020). Forskerposisjoner i tilblivelse: intra-aksjon mellom en forsker og elever med kamera i et sammenvevd, kunst-didaktisk møte. I K. Smith (Red.), Validity and Value of teacher education research (s. 255-269). Fagbokforlaget.

Klungland, M. (2021). Materiell-kollektiv praksis: En tilnærming til fagdidaktikk for kunst og håndverk utviklet i veveprosjektet: Veve i åpne dører [Doktorgradsavhandling, Universitetet i Agder]. https://hdl.handle.net/11250/2756839

Klungland, M. (In press). Touched by the sight of hands touching yarn touching hands. I G. J. J. Biesta, T. D. Bøe & L. Skregelid (Red.), Being human today. Art, education, and mental health in conversation. Intellect.

Kunnskapsdepartementet. (2019a). Læreplan i kunst og håndverk (KHV01-02). Fastsatt som forskrift. https://www.udir.no/lk20/khv01-02

Kunnskapsdepartementet. (2019b). Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/skaperglede-engasjement--og-utforskertrang/id2665820/

Kunst og design i skolen002E (2021, 25. mars). Opptak av debatten: Kunst-, design- og håndverksfag - Samfunnsnytten. https://www.kunstogdesign.no/nyhetssaker/debatt-samfunnsnytten?rq=Debatt

Meld. St. 28 (2015-2016). Fag – Fordypning – Forståelse – En fornyelse av Kunnskapsløftet. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/sec1

Murris, K. (2022). Karen Barad as educator: Agential realism and education. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-19-0144-7

Nome, D. Ø. (In press). `Sit down and listen – stand up and talk´: Classroom as lived experience. I G. J. J. Biesta, T. D. Bøe & L. Skregelid (Red.), Being human today. Art, education, and mental health in conversation. Intellect.

OECD. (2015). Skills for Social Progress. The Power of Social and Emotional Skills. https://doi.org/10.1787/9789264226159-en

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) (LOV-1998-07-17-61). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61

Pedersen, O. K. (2011). Konkurrencestaten. Hans Reitzel.

Rege, M. (2020, 30. januar 2020). Estetiske fag gir barn viktig kompetanse for fremtiden. Dagens næringsliv. https://www.dn.no/fredagskronikken/skole/utdannelse/kunst/kronikk-estetiske-fag-gir-barn-viktig-kompetanse-for-fremtiden/2-1-746263

Skregelid, L. (2016). Tribuner for dissens. En studie av ungdomsskoleelevers møter ned samtidskunst i en skole- og museumskontekst (Publikasjonsnr. 249) [Doktorgradsavhandling], Universitetet i Oslo.

Skregelid, L. (2019). Tribuner for dissens. Ungdoms møter med samtidskunst. Cappelen Damm Akademisk.

Svingen-Austestad, A. (2017). Questions… concerning the production of subjectivity: on aesthetic practices in art, craft and design studies (Formgivingsfag) [Doktorgradsavhandling ], The Oslo School of Architecture and Design.

Sæbø, A. B. (2017). Kunstfagenes plass i barnehagen. I K. Bakke, C. Jenssen & A. B. Sæbø (Red.), Kunst, kultur og kreativitet. Kunstfaglig arbeid i barnehagen (ss. 17-46). Fagbokforlaget.

Utdanningsdirektoratet. (2019). Læreplanverket. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/nye-lareplaner-i-grunnskolen-og-gjennomgaende-fag-vgo

Valberg, T. (2019). Togetherness – Vibrant Matter Collective. https://togethernessvmc.com/

Nedlastinger

Publisert

2023-01-23

Hvordan referere

Klungland, M. (2023). Romtidmaterialisering og subjektivering: Kunst- og håndverksdidaktikk under posthumane betingelser . FormAkademisk , 16(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.4799

Cited by