Nyanlända elever i slöjdklassrummets lärmiljö

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.4952

Emneord (Nøkkelord):

slöjdklassrum, slöjd, nyanlända elever, multimodalitet

Sammendrag

Artikeln belyser och beskriver den lärmiljö som nyanlända elever möter i slöjdklassrum i svensk grundskolekontext. Det empiriska materialet har samlats in genom videodokumentation på två skolor med nyanlända elever, i år 8–9 i slöjdundervisning. Resultatet visar att nyanlända elever möter en rik lärmiljö i slöjdklassrum som bidrar till social interaktion, delaktighet och multimodal kommunikation och interaktion i undervisning. Vidare visas hur interiör och möblering i slöjdklassrum möjliggör samarbete mellan elever och att slöjdklassrummets lärmiljö erbjuder resurser som kan användas som läromedel i undervisningen.

Forfatterbiografi

Emma Gyllerfelt, University of Gothenburg

PhD-student
HDK-Valand, Academy of Art and Design

Referanser

Björklid, P. (2005). Lärande och fysisk miljö. En kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola (Forskning i fokus. Nr. 25). Myndigheten för skolutveckling. https://byggaskola.se/wp-content/uploads/2016/07/L%C3%A4rande-och-fysisk-milj%C3%B6.pdf

Bunar, N. (2010). Nyanlända och lärande: En forskningsöversikt över nyanlända elever i den svenska skolan (6:2010). Vetenskapsrådet. https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b5f/1529480533281/Nyanlaenda-och-laerande_VR_2010.pdf

Bunar, N. (2015). Inledning. I N. Bunar (Red.), Nyanlända och lärande: Mottagande och inkludering (s. 9-36). Natur & Kultur.

Cederblad, J. (2007). Learning by observation: upplevelse och lärande av hantverkskunskaper genom förevisning. [Licentiatavhandling] Umeå universitet.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2011). Research methods in education (7th ed). Routledge.

Davidsson, B. (2004). Fysiska och sociala villkor i integrerade klassrum. Beskrivning av ett forskningsprojekt. Projektrapport från Institutionen för pedagogik (1:2004). Högskolan i Borås. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:883663/FULLTEXT01.pdf

Degerfält, I., & Porko-Hudd, M. (2008). Informationsteknik - ett redskap i slöjden. I K. Borg & L. Lindström (Red.), Slöjda för livet. Om pedagogisk slöjd (s. 113-123). Lärarförbundets förlag.

de Jong, M. (2005). Rummets magt och magten over rummet i daginstitution og skole. I: K. Larsen, (Red.), Arkitektur, krop och læring (s. 89-116). Hans Reitzels Förlag.

Ekström, A. (2008). Kroppsligt lärande i slöjdundervisning. I Rostvall, A-L. & Selander, S. (Red.), Design för lärande (s. 69-80). Norstedt.

Evaldsson, A-C. (2002). Sociala och språkliga gränsdragningar bland elever i en mångkulturell skola. Pedagogisk forskning i Sverige, 1(7). 1-16.

Gyllerfelt, E., & Johansson, M. (2021). Multimodala resursers mediering i slöjdundervisning med nyanlända elever. Techne serien A, 28(1), 33-47. https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4031

Hasselskog, P. (2010). Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen. [Doktorsavhandling] Göteborgs universitet.

Hipkiss, A-M. (2014). Klassrummets semiotiska resurser: en språkdidaktisk studie av skolämnena hem- och konsumentkunskap, kemi och biologi. [Doktorsavhandling] Umeå universitet.

Holmberg, A., & Hasselskog, P. (2014). Slöjden och slöjdämnet på 2000-talet. I Hartman, S. G. (Red.), Slöjd, bildning och kultur: om pedagogisk slöjd i historia och nutid (s. 178-196). Carlssons.

Holmberg, A., Porko-Hudd, M., & Samuelsson, M. (2017). Allt kan transformeras till ett användbart läromedel. Techne Serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 24(2). Hämtad från https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/1907

Hyltenstam, K., & Milani, T. (2012). Flerspråkighetens sociopolitiska och sociokulturella ramar. I K. Hyltenstam, M. Axelsson & I. Lindberg (Red.), Flerspråkighet: En forskningsöversikt (s. 17-152). (5:2012). Vetenskapsrådet. https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25ac6/1529480531679/Flerspraakighet_VR_2012.pdf

Jepson Wigg, U. (2011). Nytt land och ny skola: Berättelser om att bryta upp och börja om. Liber.

Jewitt, C. (Red.). (2017). Routledge Handbook of Multimodal Analysis. Routledge.

Johansson, M. (2002). Slöjdpraktik i skolan - hand, tanke, kommunikation och andra medierande redskap. [Doktorsavhandling, Göteborgs universitet]. http://hdl.handle.net/2077/15749

Johansson, M. (2011). Vad och hur gör de? - att synliggöra lärande i grundskolans slöjdpraktik via videoetnografi och mikroanalys. Techne serien A, 18(1), 33-47. https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/17

Johansson, M. (2019). Materiella och immateriella resurser - hållbar utveckling i och genom slöjd. Nordic Studies in Education, 39(3), 214-227. https://doi.org/10.18261/issn.1891-5949-2019-03-04

Juvonen, P. (2015). Lärarröster om direktplacering av nyanlända elever. I Bunar, N. (Red.). Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering, (s. 139-176). Natur och Kultur.

Koskinen, A., Seitamaa-Hakkarainen, P., & Hakkarainen, K. (2015). Interaction and embodiment in craft teaching. Techne serien A, 22(1), 80-98. https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/1253

Kress, G. (2010). Multimodality. A social semiotic approach to contemporary communication. Routledge.

Kress, G., Jewitt, C., Ogbord, J., & Tsatsarelis, C. (2001). Multimodal Teaching and Learning: The Rhetorics of the Science Classroom. Continuum.

Kress, G., & Sidiropoulou, C. (2008). Klassrumsdesign. I Rostvall, A-L. & Selander, S. (Red.), Design för lärande (s. 108-117). Norstedts Akademiska förlag.

Lahdenperä, P. (2015). Skolledarskap i mångfald. Studentlitteratur.

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge university press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511815355

Lindqvist, E. (2014). Litteracitetsaktiviteter i slöjd och samhällskunskap: Fallstudier av flerspråkiga elevers textanvändning. [Licentiatuppsats, Stockholms universitet]. http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:752071/FULLTEXT01.pdf

Maapalo, P. (2017). "Vi rigger til så godt vi kan" - konturer av praksisarktitekturer som muliggjør og hindrer undervisning i materialet tre i kunst- og håndverksfaget i norsk barneskole. Journal for Research in Arts and Sports Education, 1(1), 1-20. https://doi.org/10.23865/jased.v1.520

Månsson, N. (2016). Kommunala strävanden för nyanlända elevers vägar in i skolan. I (Red.) P. Lahdenperä & E. Sundgren. Skolans möte med nyanlända (s. 29-48). Liber.

Nilsson Folke, J. (2017). Lived transitions - Experiences of learning and inclusion among newly arrived students. [Doktorsavhandling, Stockholms universitet]. http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:1052228/FULLTEXT01.pdf

Porko-Hudd, M. (2005). Under ytan, vid ytan och ovanför ytan. Analys av tanken bakom tre läromedel i slöjd. [Doktorsavhandling, Åbo Akademi]. https://www.doria.fi/handle/10024/4129

Rorgemoen, M. (2011). Kopiering av tradisjonskunst som læringsmetode. FORMakademisk, 4(1), 81-99. https://doi.org/10.7577/formakademisk.129

Rønholt, H. (Red.) (2003). Video i undervisning - observation og analyse. Institut for Idræt: Hovedland.

SFS (2010:800). Skollagen. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800

Sigurdson, E. (2014). Det sitter i väggarna. En studie av trä- och metallslöjdens materialitet, maskulinitet och förkroppsliganden. [Doktorsavhandling, Umeå universitet]. http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:760284/FULLTEXT03.pdf

Skantze, A. (1989). Vad betyder skolhuset? Skolans fysiska miljö ur elevernas perspektiv studerad i relation till barns och ungdomars utvecklingsuppgifter. [Doktorsavhandling] Stockholms universitet.

Skolinspektionen. (2009). Utbildning för nyanlända elever - rätten till en god utbildning i en trygg miljö (2009:3). https://skolinspektionen.se/globalassets/02-beslut-rapporter-stat/granskningsrapporter/tkg/2014/nyanlanda/utbildningen-for-nyanlanda-elever---rapport-2014.pdf

Skolinspektionen. (2010). Språk- och kunskapsutveckling undervisning för barn och elever med annat modersmål än svenska. Kvalitetsgranskning (Rapport 2010:16).

Skolverket. (2008). Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever. Fritzes.

Skolverket. (2015). Slöjd i grundskolan. En nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9. (Rapport 425). Fritzes.

Skowronski, E. (2013). Skola med fördröjning: Nyanlända elevers sociala spelrum i "en skola för alla". [Doktorsavhandling, Lunds universitet]. http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4067808&fileOId=4067832

SOU 2017:54. Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet. https://www.regeringen.se/49c292/contentassets/07b765bfe914435eae8f5a4b64308821/fler-nyanlanda-elever-ska-uppna-behorighet-till-gymnasiet-sou-201754.pdf

SOU 2021:70. Läromedelsutredningen - böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap. https://www.regeringen.se/4a37bb/contentassets/e13e110fdc30401f9bf4a6ee8fa160a7/laromedelsutredningen--bockernas-betydelse-och-elevernas-tillgang-till-kunskap-sou-202170

Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Prisma.

Tracy, S. (2010). Qualitative quality: Eight "Big-Tent" Criteria for Excellent Qualitative Research. Qualitative Inquiry, 16(10), 837-851. https://doi.org/10.1177/1077800410383121

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Vetenskapsrådet. https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2017-08-29-god-forskningssed.html

Vygotskij, L. S. (1999). Tänkande och språk. Daidalos.

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard University Press.

Westerlund, S. (2015). Lust och olust - elevers erfarenheter i textilslöjd. [Doktorsavhandling, Umeå universitet]. http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:790324/FULLTEXT01.pdf

Ödman, P-J. (1991). Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik. Studentlitteratur.

Elever som syr på symaskiner

Nedlastinger

Publisert

2023-06-09

Hvordan referere

Gyllerfelt, E. (2023). Nyanlända elever i slöjdklassrummets lärmiljö. FormAkademisk, 16(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.4952

Cited by