Utvidet virkelighet i bøker for barn

«Augmented Reality» og analoge bøker

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.4805

Emneord (Nøkkelord):

AR, Utvidet virkelighet, Barn, Estetiske læringsprosesser, Bildebøker

Sammendrag

I denne artikkelen ser vi på bruk av utvidet virkelighet («Augmented Reality»/AR) i samspill med analoge bøker. Disse bøkene er produsert av barnehagelærerstudenter med målgruppe barn 2-5 år. Gjennom estetiske læringsprosesser skaper studenter og barn bøker i skjæringspunktet mellom digitale teknologier og fysiske materialer. Analyse og diskusjon tar for seg eksempler på studentenes analoge bøker der de benytter seg av AR, de skapende prosessene og studentenes erfaringer med analoge og digitale teknikker.

Forfatterbiografi

Gro Eide , Høgskulen på Vestlandet

Høgskolelektor

Referanser

By, I-Å., Holte, A., Lie, C., Sandven, J., Vestad, L., I. og Birkeland, I. (2020). Estetiske læringsprosesser i grunnskolelærerutdanningene. Helhetlig, integrert og forskningsbasert? Rapport til Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/estetiske-laringsprosesser-i-grunnskolelarerutdanningene/id2722136/

Carr, A. & Dempster, T. (2021). Parent-child interactions during joint engagement with touchscreen technology: A comparison of younger versus older toddlers. Infant Behavior and Development,64(August), 101587. https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2021.101587

Davey, N. (2015). Gadamer's aesthetics. The Stanford encyclopedia of philosophy, (Summer 2015 Edition), http://plato.stanford.edu/archives/sum2015/entries/gadamer-aesthetics/

Dewey, J. (1934). Art as experience. Perigee.

Fjørtoft, S. O., Thun, S., & Buvik, M. P. (2019). Monitor 2019: En deskriptiv kartlegging av digital tilstand i norske skoler og barnehager. Sintef Digital. http://hdl.handle.net/11250/2626335

Gadamer, H.-G. (1993). Truth and method (2. utg., J. Winsheimer & D. G. Marshall, Overs.). Sheed & Ward.

Helsedirektoratet. (2021). Fysisk aktivitet i forebygging og behandling (høringsutkast)

https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/fysisk-aktivitet-horingsutkast

Hoem, J. (2021). Digitale medier og materialitet. Skolerobot.

https://materialitet.infodesign.no/

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen. Utdanningsdirektoratet. https://www.udir.no/contentassets/5d0f4d947b244cfe90be8e6d475ba1b4/rammeplan-for-barnehagen---bokmal-pdf.pdf

Kunnskapsdepartementet (2019). Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning.

https://www.regjeringen.no/contentassets/c8bbb637891443fea7971ba8e936bca4/skaperglede-engasjement--og-utforskertrang.pdf

Letnes, M.-A. (2016). Barns møter med digital teknologi. Universitetsforlaget.

Ludenso. (2022). Pop-up-boken for det 21. århundre. https://web.archive.org/web/20220120234128/https://ludenso.com/no/explore

Murtnes, S., Skjerdingstad, A., & Bentsen, A. R. (2020, 1. mai). Dette lyset kan gi et ras av verdensrekorder. NRK. https://www.nrk.no/sport/mener-_lysharene_-vil-gi-et-ras-av-verdensrekorder-1.15000339

Puolakka, K. (2014). Dewey and everyday aesthetics – A new look. Contemporary Aesthetics, 12, Art.18.

https://digitalcommons.risd.edu/liberalarts_contempaesthetics/vol12/iss1/18/

Rimmereide, H. E. , Hoem, J., & Iversen, S. H. (2018). Aesthetic Experience Through Students’ Production of Digital Books. I E. S. Tønnessen & F. Forsgren. Multimodality and Aesthetics (kap.8). Routledge.

Ross, M. (1978). The Creative Arts. Heinemann Educational Books.

Ross, M. (1984). The Aesthetic Impulse. Pergamon Press.

Sleire, B. H. & Johansen, R. (2019). Lekeobservasjon. Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening.

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-barne--og-ungdomspsykiatrisk-forening/veiledere/veileder-i-bup/del-1-diagnostikk-og-utredning/den-barne-og-ungdomspsykiatrisk-vurdering/lekeobservasjon/

Solheim, E. (2021, 20. september). – Dette skulle jeg gjerne hatt i alle skolebøkene mine!. NRKbeta.

https://nrkbeta.no/2021/09/20/dette-skulle-jeg-gjerne-hatt-i-alle-skolebokene-mine/

Stephenson, N. (1992). Snow Crash. Bantam Books.

Vik, S. (2018, 3. aug.). Disse bøkene vil fylle hjemmet ditt med farlige kryp. Bøker med AR-teknologi kommer nå til Norge. Først ut er faktabøker for barn. NRK.

https://www.nrk.no/kultur/bok/nye-ar-boker-for-barn-pa-norsk-1.14149209

Weiser, M. (1991). The Computer for the 21st Century. Scientific American, 265(3) 94-104 (September 1991). https://www.lri.fr/~mbl/Stanford/CS477/papers/Weiser-SciAm.pdf

Worch, E. A., Li, L., & Herman, T. L. (2012). Preservice Early Childhood Teachers' Self Efficacy and Outcome Expectancy for ICT Integration. Science Instruction. Education Research and Perspectives, 39(1), 90-103.

Nedlastinger

Publisert

2023-01-23

Hvordan referere

Hoem, J., & Eide , G. (2023). Utvidet virkelighet i bøker for barn: «Augmented Reality» og analoge bøker . FormAkademisk , 16(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.4805

Cited by