Den kulturelle skolesekken som dissens og kunstens betydning i lærerutdanningen

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.4806

Emneord (Nøkkelord):

pARTiciPED, Den kulturelle skolesekken, lærerutdanning, Teiporama, dissens

Sammendrag

Artikkelen gir et innblikk i deler av det nasjonale forskningsprosjektet pARTiciPED Empowering student teachers for cross-sectorial collaborations with The Cultural Schoolbag (TCS) in Norwegian Schools (2021-2023). Mer spesifikt vises det i artikkelen til resultater fra lærerskolestudenters deltakelse i Den kulturelle skolesekken workshopen Teiporama av den svenske kunstneren Sandra Norrbin. Forskning knyttet til Teiporama utgjør en del av en av arbeidspakken Lab for initiating dissensus and exploring the edges in between art and education ved Universitetet i Agder (UiA). Delundersøkelsens foreløpige resultater gir anledning til å diskutere betydningen av å konfrontere lærerskolestudenter med kunst og om Den kulturelle skolesekken kan representere en produktiv forstyrrelse til dominerende forståelser av hva undervisning og pedagogikk skal være, og på den måten skape et tredje rom mellom kunst og pedagogikk.

Referanser

Aslaksen, E., Borgen, J. S., & Kjørholt, A. T. (2003). Den kulturelle skolesekken forskning, utvikling og evaluering. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). http://hdl.handle.net/11250/280512

Atkinson, D. (2018). Art, disobedience, and ethics: The Adventure of Pedagogy. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-62639-0

Avdeling for lærerutdanning (2022). Agdertrappa. Avdeling for lærerutdanning, Universitetet i Agder. https://www.uia.no/om-uia/fakultet/avdeling-for-laererutdanning/utdanninger/grunnskolelaererutdanning/agdertrappa

Aure, V., Hylland, O. M., & Berge, O. K. (2012). Infrastruktur for kvalitet? Evaluering av Seanse - senter for kunstproduksjon. Telemarksforsking. http://hdl.handle.net/11250/2439475

Biesta, G. J. J. (2014). Utdanningens vidunderlige risiko. Fagbokforlaget.

Biesta, G. J. J. (2017). Letting art teach. ArtEZ Press.

Biesta, G. J. J. (2018). ‘What if? Art education beyond expression and creativity’. 11-20. I C. Naughton, G. J. J. Biesta, & D.C. Cole (Eds.), Art, Artists and Pedagogy. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315143880-2

Biesta, G. J. J. (2021). World centred education. A view for the present. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003098331

Bjørndal, C. R. P. (2004). Refleksivitet omkring forskerens påvirkning: Fra salmer til jazz i kjøkkenet. I T. Tiller (Eds.), Aksjonsforskning i skole og utdanning. (s. 117-141). Høyskoleforlaget.

Bahr, O. (2021). Den kulturelle skolesekken 20 år: Her er dens viktigste utfordringer. Periskop. http://www.periskop.no/den-kulturelle-skolesekken-20-ar-her-er-dens-viktigste-utfordringer/

Borgen, J. S., & Brandt, S. S. (2006). Ekstraordinært eller selvfølgelig? Evaluering av Den kulturelle skolesekken i grunnskolen (NIFU STEP-rapport; 5-2006). Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). https://www.nifu.no/publications/966935/

Christophersen, C., Breivik, J. K., Homme, A. D., & L. H. Rykkja (2015). The Cultural Rucksack. A National Programme for Arts and Culture in Norwegian Schools. Fagbokforlaget.

Den kulturelle skolesekken Agder (2022). Teiporama. https://www.denkulturelleskolesekken.no/agder/utforsk-produksjoner-i-dks/?produksjon=6654

Gutiérrez, K. D. (2008). Developing a sociocritical literacy in the third space. Reading research quarterly, 43(2), 148-164. https://doi.org/10.1598/RRQ.43.2.3

Digranes, I. (2009). Den kulturelle skulesekken: narratives and myths of educational practice in DKS projects within the subject art and crafts. [Doktoravhandling, Arkitektur og designhøgskolen i Oslo]. Adora. http://hdl.handle.net/11250/93038

Klein, E. J., Taylor, M., Onore, C., Strom, K., & Abrams, L. (2016). Exploring inquiry in the third space: Case studies of a year in an urban teacher-residency program. The New Educator, 12(3), 243-268. https://doi.org/10.1080/1547688X.2016.1187980

Kulturtanken (2020). Årsrapport Den kulturelle skolesekken 2019 https://cdn.innocode.digital/kulturtanken/uploads/2020/11/DKS_arsrapport_2019.pdf

Kulturtanken (2021). DKS i skolen. Kulturtanken. https://www.denkulturelleskolesekken.no/dks-i-skolen/

Kulturtanken (2022). Den kulturelle skolesekken inn i lærerutdanningen. Kulturtanken. https://www.kulturtanken.no/aktuelt/2022/den-kulturelle-skolesekken-inn-i-laererutdanningen/

Kunnskapsdepartementet (2019). Strategi. Skaperglede, engasjement og utforskertrang : Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/contentassets/c8bbb637891443fea7971ba8e936bca4/skaperglede-engasjement--og-utforskertrang.pdf

Lidén, H. (2001). Den kulturelle skolesekken. Modeller for kultur-skole samarbeid, sett nedenfra. Norsk Museumsutvikling.

Lewin, K. (1946). Action research and minority problems. Journal of Social Issues, 2(4), 34-46. https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1946.tb02295.x

Madsen, O. J. (2018). Generasjon prestasjon. Hva er det som feiler oss? Universitetsforlaget

Maniotes, L. K. (2005). The Transformative Power of Literary Third Space. [Doktoravhandling]. University of Colorado.

Meld. St. 18 (2020-2021)). Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge. Kulturdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20202021/id2839455/

Meld. St. 28 (2015–2016). Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/

NOU 2015:8. (2015). Fremtidens skole : Fornyelse av fag og kompetanser. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, Informasjonsforvaltning. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-8/id2417001/

Postholm, M. B. (2010). Kvalitativ metode : En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier (2. utg.). Universitetsforlaget.

Raja, A. & Melbye, G. (2021, mai 11). Kultur for de unge. Klassekampen. https://klassekampen.no/utgave/2021-05-11/debatt-kultur-for-de-unge

Rancière, J. (2010). Dissensus. On Politics and Aesthetics (S. Corcoran, Trans.). Bloomsbury Academic.

Rancière, J. (2012). Den emansiperte tilskuer. Pax Forlag.

Rutherford, J. (1990) The Third Space. Interview with Homi Bhabha. In H. Ders (Ed.). Identity: Community, Culture, Difference. (s. 207-221). Lawerence and Wishart.

Sklovskij, V. B. (1991). Kunsten som grep. I A. Kittang (Eds.), Moderne litteraturteori : En antologi. (s. 11-25). Universitetsforlaget.

Skaalvik, E. M & Federici, R. A. (2015). Prestasjonspresset i skolen. Bedre skole, 3, 11-15. https://utdanningsforskning.no/artikler/2015/prestasjonspresset-i-skolen/

Skregelid, L. (2016) Tribuner for dissens. En studie av ungdomsskoleelevers møter med samtidskunst i en skole- og kunstmuseumskontekst. [Doktoravhandling]. Universitetet i Oslo.

Skregelid, L. (2019a) Tribuner for dissens. Ungdoms møter med samtidskunst. Cappelen Damm Akademisk.

Skregelid, L. (2019b). Dissens makes sense? Mellom motstand og mening i møter med kunst. I S. Böhnisch, & R. Eidsaa. (Eds.), Kunst og konflikt. Teater, visuell kunst og musikk i kontekst. Universitetsforlaget. https://doi.org/10.18261/9788215032344-2019-8

Skregelid, L. (2020a). A call for dissensus in art education!. International Journal of Education Through Art, 16(2), 161–176. https://doi.org/10.1386/eta_00024_1

Skregelid, L. (2020b), Tensed possibilities: The Cultural Schoolbag as dissensus in teacher education, I H. Örtegren & A. Widén (Eds), Lärarutbildning & konstpedagogik: några nordiska nedslag (Tilde rapport nr.17 2020, s 47-60). Institutionen för estetiska ämnen. Umeå Universitet. http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1515837/FULLTEXT01.pdf

Skregelid, L. (2020c). Art in crisis and the arrival of the ‘I’. I R. Vella, Â. Saldanha, M. Maksimovic, & J. Johnston (Eds.), Art education: Conflict and connections. (64–87). InSEA Publications. https://insea.org/wp-content/uploads/2021/08/Art-Education-Conflicts-and-Connections.pdf

Skregelid, L. (2020d, september 28). Kunstens betydning og skolens rolle. Fædrelandsvennen. https://www.uia.no/nyheter/kunstens-betydning-og-skolens-rolle

Skregelid, L. (2021). Encounters with the world through cultural schoolbag workshops for teacher students. Nordic Journal of Art and Research, 10(2). https://doi.org/10.7577/information.4449

Skregelid, L. (2022a). Art keeps us in and with the world: Gert Biesta in conversation with Lisbet Skregelid. I: L. Skregelid & K. N. Knudsen (Eds.), Kunstens betydning? Utvidede perspektiver på kunst og barn & unge. (s. 29-42). Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.163.ch1

Skregelid, L. (2022b). Når kunsten tar over: Betydningen av kunst som overordnet prinsipp i skolen. I: L. Skregelid & K. N. Knudsen (Eds.), Kunstens betydning? Utvidede perspektiver på kunst og barn & unge (s.43-68). Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.163.ch2

Solhjell, D. (1995). Kunst-Norge : En sosiologisk studie av den norske kunstinstitusjonen. Universitetsforlaget.

Soja, E. (1996). Thirdspace: Journeys to Los Angeles and other Real-and-Imagined Places. Basil Blackwell.

St.meld. nr. 8 (2007-2008). Kulturell skulesekk for framtida. Kulturdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Stmeld-nr-8-2007-2008-/id492761/

Strand, Ø. (2021, august 3). DKS trenger et felles foreldreskap. Kulturtanken. https://www.kulturtanken.no/aktuelt/2021/dks-trenger-et-felles-foreldreskap/

Tiller, T. (2004). Forpliktende forskningsfantasi. I T. Tiller (Eds.), Aksjonsforskning i skole og utdanning. (s. 13-30). Høyskoleforlaget.

Yahya, R. & Wood, E. A. (2016). Play as third space between home and school: Bridging cultural discourses. Journal of early childhood research, 15(3), 305-322. https://doi.org/10.1177/1476718X15616833

Zeichner, K. (2010). Rethinking the Connections Between Campus Courses and Field Experiences in College- and University-Based Teacher Education. Journal of teacher education, 61(1-2), 89-99. https://doi.org/10.1177/0022487109347671

Utdanningsdirektoratet. (2019), Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020, Utdanningsdirektoratet. https://www.udir.no/lk20/overordnet-del-samlet/

Utdanningsdirektoratet. (2020, september 9). Den kulturelle skolesekken. Utdanningsdirektoratet. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/stotte/den-kulturelle-skolesekken/

Nedlastinger

Publisert

2023-01-23

Hvordan referere

Skregelid, L. (2023). Den kulturelle skolesekken som dissens og kunstens betydning i lærerutdanningen. FormAkademisk , 16(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.4806

Cited by