Et kunnskapsfag med samfunnsrelevans

Retorisk analyse av professor Nielsens faste spalte i tidsskriftet Form

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.5089

Emneord (Nøkkelord):

Liv Merete Nielsen, retorisk analyse, tidsskriftet FORM, grunnskolefaget Kunst og håndverk, samfunnsrelevans

Sammendrag

Liv Merete Nielsen har jobbet iherdig og lidenskapelig for å bygge et sterkt forskningsfelt og en utdanning med høyt faglig trykk innen design, kunst og håndverk fra barnehage til doktorgradsnivå. I denne artikkelen analyserer vi 64 ‘LMN har ordet’, professor Nielsens faste spalte i det fagdidaktiske tidsskriftet FORM i perioden 2010–2022. Gjennom en retorisk analyse identifiseres kampsaker og ambisjoner på grunnskolefagets vegne. Nielsens oppgjør med det isolerte, individsentrerte og kunnskapssvekka formingsfaget kommer tydelig frem i hennes tekster, og blir både et fagpolitisk og akademisk prosjekt. Arven fra Sverige er et fundament i Nielsens arbeid for å utvikle skolefaget Kunst og håndverk til et kunnskapsfag med samfunnsrelevans. Gjennom tre topoi, 1) Visuell kompetanse for medvirkning, 2) Skape og kreve bærekraftige løsninger og 3) Håndverkskompetanse som grunnlag for yrkesfaglig ut­dan­n­ing og hverdagsliv, synliggjøres nyanser og vinklinger som Nielsen aktiverer når hun forklarer grunn­skole­fagets bidrag til samfunnet.

Forfatterbiografier

Eva Lutnæs, OsloMet – storbyuniversitetet

Professor (PhD)

Karen Brænne, Høgskulen i Volda

Førsteamanuensis (PhD)

Bibbi Omtveit, Kunst og design i skolen

Redaktør for tidsskriftet FORM

Referanser

Andersen, Ø. (1995). I retorikkens hage. Universitetsforlaget.

Aristoteles. (2006). Retorikk (T. Eide, Overs.) Vidarforlaget. (Opprinnelig utgitt ca. 330 fvt.).

Barthes, R. (1998). Retorikken. En moderne innføring i den gamle retoriske kunst. Spartacus.

Brænne, K. (2009). Mellom ord og handling: om verdsetjing i kunst og handverksfaget [Doktoravhandling, Arkitektur-og designhøgskolen i Oslo]. http://hdl.handle.net/11250/2406784

Brænne, K. (2018). Frå DesignDialog til Design Literacy: Om etablering av eit fagdidaktisk forskingsfelt innan design, kunst og handverk. FormAkademisk, 11(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2574

Det kongelige kirke-, utdannings- og forskningsdepartement. (1996). Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen. Nasjonalt læremiddelsenter. https://www.nb.no/items/f4ce6bf9eadeb389172d939275c038bb

Dunin-Woyseth, H., & Nielsen, L. M. (2004). From Apprentice to Master: Some Notes on Educating Design Scholars and Developing design Scholarship. I L. M. Nielsen (Red.), DesignDialog – designforskning i et demokratisk perspektiv (s. 15-25). Høgskolen i Oslo. https://www.designdialog.no/_files/ugd/9bb887_3c5b899b4fb54e10a3a8045042424e5d.pdf

Fauske, L. (2016). Reforhandling av kunnskapsgrunnlag. Forskning og fagutvikling med utspring i designdidaktikk. Techne Series - Research in Sloyd Education and Craft Science A, 23(2), 50–68 . https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/1560

Kjeldsen, J. (2006). Retorikk i vår tid. En innføring i moderne retorisk teori. Spartacus.

Kjosavik, S. (2003). Fra forming til kunst og håndverk - fagutvikling og skolepolitikk 1974-1997 (HiT skrift 5/2003). Høgskolen i Telemark. http://hdl.handle.net/11250/2439167

Kunnskapsdepartementet. (2006). Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Utdanningsdirektoratet. https://www.nb.no/items/a9713c6622111b63c53947c7f01ee6f0

Kunnskapsdepartementet. (2017). Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Fastsatt som forskrift ved kongelig resolusjon. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen/id2570003/

Kunnskapsdepartementet. (2019). Læreplan i kunst og håndverk. Fastsatt som forskrift. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. https://www.udir.no/lk20/khv01-02

Kunst og design i skolen. (2022, 30.08.). Vedtekter. https://www.kunstogdesign.no/vedtekter

Lending, M. (2005). Omkring 1900. Utkast til en norsk arkitektur-historisk topikk [Doktoravhandling, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo]. https://www.nb.no/items/5735b5a8cdc752c89ac255768299c022

Lindberg, A. L. (1988). Konstpedagogikens dilemma: historiska rötter och moderna strategier [Doktorgradsavhandling]. Lund University.

Meld. St. 28 (2015-2016). Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/

Moe, E. (2021). 90 år med fokus på håndens arbeid i skolen. FORM, 55(4).

https://www.kunstogdesign.no/nyhetssaker/90-r-med-fokus-p-hndens-arbeid-i-skolen

Nielsen, L. M. (2000). Drawing and Spatial Representations: Reflections on Purposes for Art Education in the Compulsory School [Doktoravhandling, Oslo School of Architecture]. http://hdl.handle.net/11250/2623403

Nielsen, L. M. (2008). Designdidaktisk forskning i utvikling – en forskningsoversikt 1997-2007. FormAkademisk, 1(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.118

Nielsen, L. M. (2014). Debunking teacher’s resistant to teaching children to draw —a companion to citizenship for the future. Techne serien – Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 21(2), 34-42. https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/1264

Nielsen, L. M. (2019a). Fagdidaktikk for kunst og håndverk. I går, i dag, i morgen (2. utg.). Universitetsforlaget.

Nielsen, L.M. (2019b). Skolen, bildet og samfunnet – boka som la grunnlaget for utviklingen av Design Literacy. I. A. Kochum, B. Alling-Ode, & U. Lind (red.) Återkomsten. Bilden, skolan och samhället 1968-2018 (ss. 145-161). Rojal förlag.

Nielsen, L.M. (2021). LMN har ordet. 90 år i front. FORM, 55(4), 10-11.

Nielsen, L. M., & Digranes, I. (2012). Designkompetanse i et gjennomgående utdanningsløp. Techne serien –Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 19(1), 17-24. https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/394

Nielsen, L. M., & Lepperød, J. (2019). Hvorfor elever mangler kompetente lærere i Kunst og håndverk. FormAkademisk, 12(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.3629

Nordström, G. Z., & Romilson, C. (1970). Bilden, skolan och samhället. Bokförlaget Aldus/Bonniers.

NOU 2015: 8. (2015). Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-8/id2417001/

Perlic, B. (2019). Lærerkompetanse i grunnskolen. Hovedresultater 2018/2019 (Rapporter 2019/18). Statistisk sentralbyrå. https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/391015?_ts=16b93d5e508

Liv Merete Nielsen med logo for LMN har ordet i FORM

Nedlastinger

Publisert

2023-03-23

Hvordan referere

Lutnæs, E., Brænne, K., & Omtveit, B. (2023). Et kunnskapsfag med samfunnsrelevans : Retorisk analyse av professor Nielsens faste spalte i tidsskriftet Form. FormAkademisk , 16(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.5089

Cited by