Design, kunst og håndverk i Norge

: fra barnehage til PhD

Författare

  • Kari Carlsen
  • Anniken Randers-Pehrson
  • Hilde Hermansen

Abstract

58
Techne Serien A: 25(3), 2018, 58–73
Design, kunst og håndverk i Norge: fra barnehage til PhD
Kari Carlsen, Anniken Randers-Pehrson & Hilde Hermansen
Det norske utdanningsfeltet og faget formgiving, kunst og håndverk er betydelig endret siden forrige artikkelsamling om fagets stilling i de nordiske landene kom ut i 2008. I dag synes det å være en klar politisk vilje til å se hele løpet fra barnehage til PhD-nivå i sammenheng, og i denne artikkelen presenteres og drøftes derfor endringer og tendenser relatert til hele utdanningsløpet. Artikkelen er tredelt. I den første delen beskrives endringstendenser knyttet til nåsituasjonen i utdanningsfeltet, i den andre delen belyses tendenser vedrørende det kunst- og håndverksdidaktiske forskningsfeltet og i den siste delen drøftes endringstendenser i et videre utdanningspolitisk perspektiv. Her trekkes det frem paradokser og motsetninger i fagets utdanningspolitiske mandat mellom danning versus instrumenta-lisme, individfokus versus samfunnsrelevans og faglig bredde og dybde. Det etterlyses sterkere politisk vilje og handlekraft med henhold til å styrke kunst og håndverksfagene i hele utdanningsløpet. Forfatterne anvender en eklektisk og hermeneutisk tilnærming for å beskrive og tolke sentrale tendenser som kommer til syne i materialet. Tendensene drøftes til slutt i et kritisk perspektiv.

Søkeord: forming, kunst og håndverk, design, barnehage, grunnskole, videregående skole, lærerut-danning, utviklingstendenser

Downloads

Publicerad

2018-11-02

Referera så här

Carlsen, K., Randers-Pehrson, A., & Hermansen, H. (2018). Design, kunst og håndverk i Norge: : fra barnehage til PhD. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap, 25(3), 58–73. Hämtad från https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/3028