Om tidskriften

Ämne och fokus

Techne serien publicerar peer review granskad forskning inom slöjdpedagogik och slöjdvetenskap på nordiska språk och engelska. Journalen öppnar upp för olika teoretiska, metodologiska och empiriska perspektiv på utbildning och lärande inom slöjdfältet. Techne serien publicerar artiklar som diskuterar processer, materialitet och kroppsbaserade aspekter relaterade till slöjdområdet. Artiklarna kan fokusera på bland annat pedagogiska, psykologiska, sociala, kulturella och teknologiska sammanhang i formella och informella fysiska och virtuella lärmiljöer.

Journalens namn har sitt ursprung i det grekiska ordet Techne som används i betydelsen att göra och kunna någonting hantverksmässigt och konstnärligt, samt att förstå och veta i ordets vidaste betydelse; att klara av och verkställa eller att vara förtrogen med någonting. Techne serien startades 1995 som en tryckt publikation, från och med 2011 görs all publicering som ”open access”.

Techne serien ägs av NordFo, Nordiskt forum för forskning och utvecklingsarbete inom utbildning i slöjd. I NordFo-sammanhang används Slöjd, med dess pedagogiska betydelse, som ett paraplybegrepp för utbildning, undervisning och lärande på alla nivåer i utbildningssystemet i verksamheter där material och redskap ingår vid framställning av föremål.

Granskningsprocess

Techne serien fyller kraven för nivå 1 i ”Publikationsforum (JUFO)” som upprätthålls av Vetenskapliga samfundens delegation.

Redaktionsrådet utser två oberoende granskare (med PhD-examen) som får en månads tid att granska det insända manuskriptet. Efter det får skribenten kommentarer på manuskriptet via granskningsformuläret ”Techne reviewers form”. När du tagit ställning till kommentarerna och åtgärdat din text lämnar du in manuskriptet på nytt. Utöver ditt bearbetade manuskript bifogar du även en separat fil där du förklarar hur du bearbetat texten utgående från de kommentarer du fått av granskarna. Efter att redaktören har tagit ställning till det reviderade manuskriptet kan du ännu uppmanas göra de sista ändringarna. Då artikeln är ”fem före färdig” ombeds skribenten ännu göra en sista kontroll över att allt är i sin ordning. Då manuskriptet är färdigt sänder Techne seriens redaktion materialet till plagiatgranskning.

Den färdiga artikeln publiceras snarast möjligt. Hela processen från inlämnat första manus till publicerad artikel kan ta upp till ett år.

NordFo     http://nordfo.blogspot.com/
Slöjd     http://nordfo.blogspot.com/p/om-nordfo.html
JUFO Publikationsforum    https://www.julkaisufoorumi.fi/sv

Sponsorer

Digitalt bevarande i PKP Preservation Network

Tidskriften har registrerat sig för PKP Preservation Network (PKP PN) som använder LOCKSS-program för decentraliserat distribuerat digitalt bevarande. Detta säkerställer fortsatt tillgång till tidskriftens innehåll i händelse av ett katastrofalt fel eller om tidskriften inte längre publiceras och tas bort från webben, kan innehållet fortfarande göras tillgängligt igen av PKP PN.