Manuellt eller digitalt

Slöjdstuderandes tankegångar om formgivning i slöjd

Författare

  • Stefan Myrskog
  • Joachim Högväg

Abstract

Den digitala utvecklingen fortsätter i accelererande takt och skolorna utmanas allt mer att anpassa sig till denna verklighet. Inom skolämnet slöjd har man även influerats av digitaliseringen i samhället som påverkar slöjdens traditionella innehåll och arbetssätt. Den här studien fokuserar på att undersöka slöjdstuderandes upplevelser av manuell och digital formgivning av fysiska produkter. Mera specifikt utformades följande frågeställningar: Vilka fördelar och nackdelar upplever slöjdstuderande med manuell respektive digital formgivning och Hur uppfattar slöjdstuderande att formgivning inom slöjd ser ut i framtiden? Den empiriska undersökningen genomfördes som en fallstudie under våren 2018 vid Åbo Akademi i Vasa inom en produktplaneringskurs för elva lärarstuderande i slöjd. Resultaten visade på att studerande upplever både positiva och negativa sidor av manuell och digital formgivning. Fördelar med den manuella metoden är bland annat att den är enkel och flexibel, medan man med hjälp av den digitala metoden kan snabbt visualisera och göra förändringar på skärm eller i VR (Virtual Reality). Nackdelar med manuell formgivning är till exempel att den är långsam och tids- och materialkrävande, medan man i digital formgivning förlorar den taktila känslan samt att den kräver digital teknisk kunskap. Ur ett framtidsperspektiv anser respondenterna att det är viktigt att digital teknik införs i formgivningen i slöjd samtidigt som de är oroliga över att digitaliseringen tränger ut den traditionella slöjden.
Sökord: digitalisering, digital teknik, formgivning, slöjdundervisning

Downloads

Publicerad

2020-02-19

Referera så här

Myrskog, S., & Högväg, J. (2020). Manuellt eller digitalt: Slöjdstuderandes tankegångar om formgivning i slöjd. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 27(1), 70–87. Hämtad från https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/3427