Studenters ämnesuppfattning och upplevelse av den verksamhetsförlagda delen av en slöjdlärarutbildning En studie av studenters skriftliga inlämningsuppgifter

Författare

Abstract

Denna artikel beskriver den verksamhetsförlagda praktiken (VFU) i en slöjdlärarutbildning i Sverige. VFU är idag en del av en lärarutbildning som ska ge studenterna en handlingsberedskap för att bli professionella lärare, som idag ligger i en gränszon mellan akademisk kunskap och erfarenhetsbaserad professionskunskap. VFU bedrivs på fältet, en praktikplats i grundskolan, där studenterna under 25 dagar möter den undervisningssituation de utbildar sig för inom slöjdämnet. Parallellt med VFU, skriver studenter texter i kursuppgifter som lämnas in och examineras i lärarutbildningen, det är dessa texter som utgör det empiriska materialet i artikeln. Syftet med artikeln är att ge insyn i och väcka frågor om studenters uppfattningar om sin verksamhetsförlagda praktik. Texterna analyseras kvalitativt med tematisk analys och i materialet, söks mönster som beskriver praktikfältet utifrån studenterna utsagor genom att ställa följande forskningsfrågor till materialet: Vad och hur skriver studenterna om sin VFU och hur uttrycks synen på slöjdämnet under VFU praktiken och utbildningen? I texterna uttrycker sig studenter explicit om VFU och hur de reflekterar över sin praktik. Det går också i texterna analysera hur de implicit uppfattar ämnet slöjd. Vad som framkommer i texterna visar att studenterna har olika erfarenhet av att undervisa i slöjd och de beskriver sin VFU på skilda sätt. Många studenter är positiva över sin utbildning, men det finns också kritik och uppfattningar från VFU som kan påverka utbildningen och studenternas ämnessyn negativt. I analysen av resultatet från texterna, identifieras tre olika huvudsakliga sätt att beskriva slöjdämnet i det studenterna uttrycker. Dessa har tematiserats och beskrivs genom tre olika ”idealtyper” av studenter. De Produktorienterade, De Processorienterade och de Upplevelseorienterade studenterna.

Sökord: Verksamhetsförlagd utbildning, lärarutbildning, slöjd, ämnesdidaktik, lärarpraktik

Downloads

Publicerad

2021-03-19

Referera så här

Hinnerson, B. W. (2021). Studenters ämnesuppfattning och upplevelse av den verksamhetsförlagda delen av en slöjdlärarutbildning: En studie av studenters skriftliga inlämningsuppgifter. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap, 28(1), 48–63. Hämtad från https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/3566

Nummer

Sektion

Artiklar