”Det blir ofte vanskelig å få til de tverrfaglige greiene”

Et lærerperspektiv på tverrfaglighet

Författare

DOI:

https://doi.org/10.7577/TechneA.3861

Abstract

Den nye forskriften overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen knytter begrepet tverrfaglighet til tre ulike temaer og fremhever det som et pedagogisk prinsipp for undervisningen i Norge. Artikkelen belyser hvordan denne delen av læreplanverket beskriver begrepet tverrfaglig som pedagogisk prinsipp. Undersøkelsen som ligger til grunn for artikkelen, viser at læreplanen åpner for at lærere kan konstruere sin egen forståelse av hva tverrfaglig tilnærming er, og dermed kan praktisere ulike former for tverrfaglig opplæring. Artikkelen beskriver hva et utvalg av faglærere på ungdomstrinnet (i naturfag og kunst og håndverk) legger i begrepet tverrfaglig slik de forstår bruken i læreplanverket. Videre tar den for seg hva disse lærerne oppfatter som en tverrfaglig tilnærming i sin egen operasjonaliserte undervisning. Flertallet av disse lærerne hevder at tverrfaglighet sett i lys av overordnet del innebærer en undervisning hvor fagene integreres og glir over i hverandre. Imidlertid viser undersøkelsen at når de fleste av informantene ser på sin egen operasjonaliserte undervisning, både forstår de og utøver de den tverrfaglige tilnærmingen annerledes. Eksempler lærerne trekker fram fra egen undervisning, illustrerer at den tverrfaglige tilnærmingen til undervisning både forstås og praktiseres på ulike måter med ulike grader av tverrfaglighet. Artikkelen ser også på i hvilken grad lærerne har erfaring med undervisning på tvers av naturfag og faget kunst og håndverk. Lærerne i denne undersøkelsen vedgår at de ikke har erfaring med tverrfaglig samarbeid mellom disse fagene. Undersøkelsen bygger på en dokumentanalyse og intervjuer av tolv lærere i ungdomsskolen som underviser i naturfag og faget kunst og håndverk. Teoretisk rammeverk for undersøkelsen har vært Goodlad (1977, 1979) sin konseptuelle teori om læreplanens ulike fremtredelsesformer.

Nøkkelord: tverrfaglig, tverrfaglig tilnærming, den formelle plan, den oppfattede plan, den operasjonaliserte plan, den erfarte plan og samarbeid på tvers av naturfag og kunst og håndverk.

Downloads

Publicerad

2021-06-22

Referera så här

Dagsland, T. P. (2021). ”Det blir ofte vanskelig å få til de tverrfaglige greiene” : Et lærerperspektiv på tverrfaglighet. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 28(3), 32–47. https://doi.org/10.7577/TechneA.3861

Nummer

Sektion

Artiklar