Hållbarhet i slöjdämnet Innehåll och undervisningstraditioner

Författare

  • Hanna Hofverberg Malmö Universitet
  • Stina Westerlund Umeå Universitet

Abstract

Trots att hållbar utveckling har funnits med som ett konkret innehåll i slöjdämnet i Sverige sedan 2011 vet vi väldigt lite om vad slöjdlärare gör när de undervisar om hållbar utveckling. Syftet med studien är därför att undersöka vad och på vilket sätt slöjdlärare undervisar om hållbarhetsfrågor. Studien presenterar resultat från en kvalitativ enkätundersökning där 70 yrkesverksamma slöjdlärare i Sverige har deltagit. Våra forskningsfrågor är: (1) Vilket undervisningsinnehåll om hållbar utveckling lyfts fram i slöjdlärarnas beskrivningar av sin undervisning? (2) Vilken/vilka undervisningstraditioner framträder genom lärarnas utsagor? Tre övergripande undervisningsinnehåll har identifierats: att återbruka, att få kunskap om material och hållbar konsumtion. Resultatet visar också att även om samma ord används, så som återbruk, finns det en variation kring vad det konkret innebär. Det sätt lärarna undervisar på, vilket har studerats utifrån olika miljöundervisningsstraditioner, visar att en faktabaserad och en normativ undervisningstradition är tydligast framträdande i lärarnas utsagor. Artikeln avslutas med en diskussion om vilket hållbarhetsinnehåll som är framträdande i resultatet, hur undervisningsinnehållet om hållbar utveckling är rotat i olika förståelser av vad som anses vara hållbart och vilka pedagogiska utmaningar, men även möjligheter, det för med sig.

Keyword: slöjd, hållbar utveckling, undervisningsinnehåll, undervisningstraditioner

Downloads

Publicerad

2021-03-19 — Uppdaterad 2021-03-22

Referera så här

Hofverberg, H., & Westerlund, S. (2021). Hållbarhet i slöjdämnet: Innehåll och undervisningstraditioner. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap, 28(1), 16–32. Hämtad från https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4023

Nummer

Sektion

Artiklar