Hjemmeverkstedet og endrede vilkår for kunnskapsutvikling i kunst- og håndverksfaget

Författare

DOI:

https://doi.org/10.7577/TechneA.4555

Abstract

Den heldigitale undervisnings- og læringssituasjonen som brått oppstår under pandemien i 2020 gir unike rammer for empiri-innsamling i fagområder som til vanlig har fysiske artefakter og kroppslig nærvær som forutsetninger for kunnskapsproduksjon. Fagmiljøene ved Musikk og Kunst og håndverk ved to lærerhøgskoler i Norge henter empiri fra denne spesielle undervisningssituasjonen etter at studenter, fagansatte og sensorer har erfart 4 måneder med stengte campus. Koronaundersøkelsen er publisert som notat i HVLs skriftserie (Brænne, Sømoe, Solstad, & Espeland, 2022). I denne artikkelen blir resultater spesifikt hentet fra kunst og håndverksmiljøet videre bearbeidet og drøftet. Det empiriske materiale omfatter her tre fokusgruppeintervju med studenter og fagansatte. Analysen er gjort etter inspirasjon fra analysemetoden meningsfortetting (Kvale, Brinkmann, Anderssen, & Rygge, 2015). Undersøkelsen søker svar på om, og eventuelt på hvilken måte, fysiske vilkår endrer fagets innhold slik det erfares av fagansatte og studenter. Respondentenes erfaringer med koronastengingen gjør verkstedfellesskapets betydning som læringsarena mer synlig. Dette blir blant annet drøftet med utgangspunkt i Bernstein (2000) sitt skille mellom prestasjons- og kompetansemodellen for rekontekstualisering av kunnskap i pedagogiske praksiser.

Författarbiografi

Karen Braenne

1. Amanuensis, Avdeling for kulturfag, Høgskulen i Volda

Downloads

Publicerad

2022-09-07

Referera så här

Braenne, K., & Sømoe, K. (2022). Hjemmeverkstedet og endrede vilkår for kunnskapsutvikling i kunst- og håndverksfaget. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap, 29(2), 1–16. https://doi.org/10.7577/TechneA.4555