Vol. 3 No. 3 (2019): Special Issue/temanummer: Stedlige perspektiver på skoleliv og yrkesfag

Stedlige perspektiver på skoleliv og yrkesfag

Frafall i videregående skole er et tilbakevendende tema med påfallende evne til å skape engasjement i det offentlige ordskiftet. En dimensjon som har fått lite forskningsmessig fokus i norsk forskning, er de store forskjellene i frafall og valg av yrkesfag mellom ulike geografiske områder i Norge. I dette temanummeret tar vi som utgangspunkt at endringene i arbeidsmarkedet og vilkår for ungdoms veier inn i arbeid, også i stor grad er geografisk betinget. Vi vil anvende en regional linse, begrepsfestet gjennom begrepet lokal frafallskontekst, for å fange inn hvordan ungdom møter ulike utfordringer med hensyn til å komme inn på arbeidsmarkedet. Disse utfordringene er avhengig av strukturelle, sosiale og kulturelle forhold på stedet de er bosatt (Vike 2015, Skogen & Krange 2010). Tematikken er dermed ikke ungdoms sysselsettingsmønstre i seg selv, men vilkår for arbeids-markedsdeltakelse for denne gruppen av sårbar og marginalisert ungdom.
Hensikten med artiklene er å undersøke hvordan lokale forskjeller – arbeidsmarked, engasjement, organisering og historie – gir ulike forutsetninger for valg, frafall, bortvalg og gjennomføring i yrkesfaglig utdanning. Ved bruk av ulike typer data fra de ulike kontekstene som er representert, gis det en unik mulighet til å trekke sammenligninger på tvers av disse kontekstene.
Alle de geografiske stedene som er representert, er på ulike måter påvirket av tunge globale strømninger og endringer; Økte krav om kompetanse og modernisering av produksjon i industrien har bragt rikdom og utvikling til noen deler av landet (eks Rogaland), mens andre industriområder ikke har taklet utfordringene like godt (eks Grenland). Utdanningseksplosjon og selvfølgeliggjøringen av teoretisk kunnskap og høyere utdanning dominerer enkelte områder (eks Oslo), mens andre områder preges av en attraktiv primærnæring som trekker ungdom ut av skolen (eks Troms, Finnmark).
Hva kan vi lære om stedets betydning for valg og gjennomføring av yrkesfaglige utdanninger ved å studere og sammenligne så fundamentalt ulike kontekster for unges skoleliv? På hvilken måte gjør internasjonale og globale endringer og strømninger nedslag i ungdoms skolehverdag i sitt lokale miljø? Hva kan vi lære av å studere valg og frafall i en lokal kontekst fra ungdommenes eget perspektiv? Disse spørsmålene danner bakgrunnen for dette temanummeret.

Published: 2019-12-12